Aplinkos skyrius

Aplinkosaugos priemonių finansavimas iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

APL003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aplinkosaugos priemonių finansavimas iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paraiškas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, aplinkosaugos priemonėms finansuoti gali teikti seniūnijos, Savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės, urėdijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, mokslo ir švietimo įstaigos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paraiškos dėl lėšų skyrimo žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkams, valdytojams ir naudotojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinėms priemonėms remti, priimamos bendra tvarka ir svarstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos posėdžiuose.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2760);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos (2011-06-02 Nr. (9-1)-D8-5197);

Kauno rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (07 aplinkos ir sveikatinimo programa);

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka (2003-12-23, Nr. TS-121);

Paraiškų pateikimo finansuoti aplinkosaugos priemones iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų pateikimo tvarkos aprašas (2005-09-02, Nr. ĮS-1157);

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios kiekvienų metų programos priemonių lėšų panaudojimo planas, tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Teikiamoje paraiškoje ar prašyme turi būti aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, nurodytas lėšų poreikis (pagrįstas lokaline darbų sąmata ar preliminariu apskaičiavimu)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Užregistruota paraiška (jei būtina, prašoma pridėti papildomus dokumentus t. y rekomendacijas, seniūnijos tarybos protokolų išrašus ir kt., susijusius su priemonių įgyvendinimu);

Lokalinė sąmata

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aplinkos skyriaus vyr. specialistė Giedrė Juknienė giedre.jukniene@krs.lt tel. (8 37) 30 55 66; 8 682 37 470

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėjas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki kalendorinių metų gruodžio 31 d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva forma (A4 formatas, teikėjo rekvizitai: pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, pareigos, anspaudas, parašas) ir išdėstytas prašymo turinys

 

Paslauga galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Numatomos tik tikslinės paskirties aplinkosaugos lėšos