Aplinkos skyrius

Licencijos verstis šilumos tiekimo (iki 10 GWh šilumos per metus) veikla išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis šilumos tiekimo (iki 10 GWh šilumos per metus) veikla išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija – tai leidimas licencijos turėtojui verstis šilumos tiekimo veikla licencijos priede nustatytoje teritorijoje. Licencija išduodama asmeniui, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje teisėtais pagrindais valdančiam šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencija išduodama neribotam laikui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 23007, Nr. 130-5259).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 118-6005) „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti“ patvirtintos Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin. 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538; 2011, Nr. 100-4738; 2011, Nr. 130-6219) patvirtintas Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. TS-17 „Dėl įmonių, per metus tiekiančių mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos prašymas. Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją duomenys, veiklos, kuria numatoma verstis, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri papildomai nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.

Prie prašymo pridedama:

Asmens-įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų ar kitų juos atitinkančių steigimo dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė jį privalo turėti, ir vadovo parašų;

Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;

Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmenų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;

Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;

Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;

Dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus muitinei;

Duomenis apie pareiškėją, leidžiančius įvertinti jo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą;

Dokumentas, patvirtinantis privalomos valstybinės rinkliavos sumokėjimo faktą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žr. 5 punktą

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aplinkos skyriaus vyr. specialistas

Irmantas Ostrauskas

tel. (8 37) 30 55 38; el. p. irmantas.ostrauskas@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Aplinkos skyriaus vedėjas

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

alstybinė rinkliava už licencijos išdavimą – 1300 Lt; Mokėjimo rekvizitai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, AB Bankas „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT247300010112394300

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai