Civilinės metrikacijos skyrius

Įvaikinimo įregistravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS005

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įvaikinimo įregistravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą. Jei vaiko gimimas įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Įvaikinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi teismo sprendimu.

Ši paslauga apima gimimo įrašo pakeitimą, papildymą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaiga  įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus įvaikinimo dokumentus, turi būti pateiktas tėvų ar vieno iš jų prašymas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. (išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti Apostille)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Teismo sprendimas dėl įvaikinimo (teismo sprendimas dėl įvaikinimo bus perduotas Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Aušra Smailienė

tel. nr. (8 670) 88 503

el. paštas ausra.smailiene@gmail.com

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. nr. (8 616) 00 486

el. paštas skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už įvaikinimo registravimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Civilinės metrikacijos įstaiga  įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus įvaikinimo dokumentus, turi būti pateiktas tėvų ar vieno iš jų prašymas, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. (išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti Apostille)

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis asmeniškai, per atstovą arba per MEPIS informacinę sistemą.

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis