Civilinės metrikacijos skyrius

Mirties registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS012

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mirties registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens mirtį civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo. Mirtis registruojama sudarant mirties įrašą.

Civilinės metrikacijos įstaigos gauna asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą – pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają.

Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti artimojo asmens mirties įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu medicininis mirties liudijimas nėra gaunamas  pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają, Civilinės metrikacijos skyriui asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas medicininis mirties liudijimas - pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają;

2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo - per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Aušra Smailienė
Tel. (8 670) 88 503
El. p. ausra.smailiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Skirmantė Subačienė
Tel. (8 616) 00 486
El. p. skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už asmens mirties registravimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Civilinės metrikacijos įstaigos gauna asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą – pagal užklausą per Elektroninių sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają.