Civilinės metrikacijos skyrius

Naujagimio gimimo registravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CMS001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Naujagimio gimimo registravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gimimas registruojamas vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išrašymą.

Pareiškimas apie vaiko gimimą gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu.

Paslauga teikiama ir internetu.

Prašymas registruoti vaiko gimimą gali būti pateikiamas per MEPIS (Metrikacijos paslaugų informacinė sistema).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas ar pareiškimas apie vaiko gimimą (žodžiu arba raštu);

2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos perduos vaiko gimimo pažymėjimą Civilinės metrikacijos skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Jankauskienė

tel. nr.  (8 670) 88 490

el. paštas egle.jankauskiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Skirmantė Subačienė

tel. (8 37) 305 534

el. paštas. skirmante.subaciene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už gimimo registravimą neimama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo į civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis asmeniškai, per atstovą arba per MEPIS informacinę sistemą.

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis