Ekonomikos skyrius

Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

 Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215627/oJZxjrDqbA
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl didžiųjų  ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.223080/NkvGBxoEBc
  3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją organizuoti mažąsias loterijas, Savivaldybės administracijai pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis asmuo jį turi;
1.2. prašomos išduoti licencijos rūšis;
1.3. juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas;
2. dokumentus, kuriais patvirtinamas ne mažesnis kaip 14 000 eurų nuosavo kapitalo suformavimas, apmokėjimas ir disponavimas juo. Juridinis asmuo, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.
3. duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gavus prašymą ir pridedamus dokumentus:
- per 3 darbo dienas pateikiama jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl pateiktuose dokumentuose nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos;
- prašyme nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo pateikiama teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai pagal juridinio asmens buveinės adresą patikrinti, ar juridinis asmuo neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).
Nurodytosios institucijos pagal savo kompetenciją turi pateikti išvadas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

Patikslinti licenciją, pateikiama:

Prašymą patikslinti licenciją.

Įgaliojimą, jeigu dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

Dokumentą, patvirtinantį licencijoje duomenų pasikeitimą.

Licencijos galiojimui panaikinti, pateikiama:   

Prašymą panaikinti licencijos galiojimą.

Įgaliojimą, jeigu dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kuriu reikia licencijai

.Licencija patikslinama per 5 darbo dienas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Už licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimą - 1158 Eur
Už licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimą ar dublikato išdavimą - 14 Eur.

Įmokos kodas:

53052

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300

Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220

AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 002

AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti licenciją

 

Prašymas patikslinti licenciją

 

Prašymas panaikinti licencijos galiojimą

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai