Ekonomikos skyrius

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO001

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionarių parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariose viešojo maitinimo vietose, kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiose prekybos vietose.
Ši paslauga apima 6 licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą:
1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3.verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4.verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;
5. verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu;
6. verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. motyvuotą paraišką (pagal Taisyklių 23.1 punkte nurodytus reikalavimus);
2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuriame turi būti nurodytas numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis. Nenurodžius šių reikalavimų sutikimas laikomas negaliojančiu. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus);
3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
Licencijos turėtojas norėdamas papildyti licenciją:
licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką;
2.Taisyklių 32.2 papunktyje nurodytus dokumentus.
Licencija papildoma kai  licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, keičiamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, prekybos vietos pavadinimas ar adresas, taip pat jei keičiami viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai, įrengiami viešbučio kambariuose minibarai;
Licencijos turėtojas norėdamas patikslinti licenciją:
 licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką;
2. dokumentus, jei jie yra reikalingi licencijos tikslinimui.
Licencija patikslinama kai licencijos prašytojas keičia buveinės adresą, teisinę formą, pavadinimą ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas;
 - prašomi išbraukti sandėlių, kuriuose buvo laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai;
 Licencijos turėtojas norėdamas gauti licencijos dublikatą:
licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
motyvuotą paraišką.
 Licencijos  turėtojas norėdamas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą:
licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką;
2. dokumentus, patvirtinančius pažeidimų pašalinimą.
Licencijos turėtojas norėdamas panaikinti licencijos galiojimą:
licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką;
2. licencijos originalą (jei licencija išduota popierine forma)..
 Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodama, papildoma, patikslinama, išduodamas licencijos dublikatas, sustabdomas licencijos galiojimas, panaikinamas licencijos galiojimas  per Licencijų informacinę sistemą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Išduodant licenciją savivaldybės administracija kreipiasi į:
1. Valstybinę mokesčių inspekciją ir prašoma pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą vykdo Europos juridinis asmuo ar jo filialas ir prašoma pateikti informaciją ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. teritorinę muitinę, kurios zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo Europos juridinis asmuo ar jo filialas ir prašoma pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei taip pat ar nėra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą kai licencijos prašytojas nori verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitintoje parduotuvėje.
4. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir prašoma pateikti informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys ir t. t.
5. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir prašoma pateikti informaciją, ar licencijos turėtojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.
6. Departamentą ir prašoma pateikti informacija, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą ir kitų pažeidimų.
 Patikrinama:
1. ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
3. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre;
4. valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.
Papildant licenciją patikrinama:
1. ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, kai įmonė pakeičia prekybos vietos adresą;
2. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre, kai įmonė pakeičia prekybos vietos adresą;
3. kitų LR alkoholio kontrolės įstatyme, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse ir Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytų sąlygų, reikalingų licencijos papildymui, buvimą;
4. valstybės rinkliavos už licencijos papildymą sumokėjimo faktą.
Patikslinant licenciją patikrinama:
1. įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (kai keičiamas buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas);
2. valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.
Išduodant dublikatą patikrinama:
valstybės rinkliavos už dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.
Licencijos galiojimas panaikinamas įmonei pateikus prašymą arba Kauno rajono savivaldybei priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo (ų).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kuriu reikia licencijai išduoti, pateikimo.

Licencija papildoma per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo.

Licencija patikslinama per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti , pateikimo.

Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

Licencijos galiojimas panaikinamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

1.Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą - 490 Eur;
2. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimą - 490 Eur;
3. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimą – 490 Eur;
4. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento išdavimą – 490 Eur;
5. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą -190 Eur;
6. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezono metu išdavimą -190 Eur
7. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijos papildymą, patikslinimą, dublikato išdavimą – 112 Eur

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB „Swedbank"LT24 7300 0101 1239 4300
Luminor bank, AB LT74 4010 0510 0132 4763
Luminor bank, AB LT12 2140 0300 0268 0220
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 002
AB „Citadele" bankas LT78 7290 0000 0013 0151

Įmokos kodas: 52352

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti licenciją

dėl licencijos išdavimo

dėl daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų sutikimo

Prašymas patikslinti licenciją

dėl licencijos patikslinimo

Prašymas papildyti licenciją

dėl licencijos papildymo

Prašymas išduoti licencijos dublikatą

dėl licencijos dublikato išdavimo 
 

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą

dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo 

Prašymas panaikinti licencijos galiojimą

dėl licencijos galiojimo panaikinimo

 

 

 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai