Ekonomikos skyrius

Pažyma apie teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir teisės nustatymas į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

EKO017

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažyma apie teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir teisės nustatymas į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas).
Asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos  nurodytus reikalavimus:
1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija  Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas.
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
● buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 36 metai, ar jų šeimos;
● šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
● neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
● jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
● šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
● 53 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
● 87 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
● 35 tūkst. Eur arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019-08-28 Nr. 882 nauja redakcija).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys dėl paramos kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
2. Prašymą dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir būtinai užpildomas 6 priedas;  
3.  Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus.
4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
5.1.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo.
5.2. Teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo.
5.3. Mirties faktą patvirtinantį dokumentą (-us).
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, tačiau  yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė,

tel. (8 615) 55 937, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma apie teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir papildomų dokumentų gavimo.

Sprendimas dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo asmens (šeimos) prašymo pateikimo.

Prašymai priimami visus kalendorinius metus.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. BP-1 – Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ((gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją);

2. BP-2 – Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti (gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją);

3. BP-3 – Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą);

4. BP-4 -  Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją);

5. BP-5 – Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (išsinuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sarašą).

Prie visų prašymų turi būti užpildomas 6 priedas.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.