Ekonomikos skyrius

Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

010

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kauno rajono savivaldybės administracija išduoda sutikimus steigti lošimo namus (kazino).

 

Įmonės gali pradėti įrengti lošimų organizavimo vietą tik gavusios Kauno rajono savivaldybės tarybos sutikimą steigti lošimo namus.

 

Sutikimai steigti lošimo namus (kazino) įmonėms neišduodami, jei lošimo namai yra Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytose vietose:
1. gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamos patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;
2. ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
3. bendrojo lavinimo mokyklose;
4. profesinio mokymo įstaigose;
5. aukštesniosiose mokyklose;
6. aukštosiose mokyklose;
7. papildomo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose;
8. sveikatos priežiūros įstaigose;
9. vaikų sanatorijose;
10. kultūros įstaigose;
11. bibliotekose;
12. teatruose;
13. muziejuose ir parodų salėse;
14. kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;
15. parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;
16. valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;
17. kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;
18. pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos respublikos azartinių lošimų įstatymas.

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5509883EBB4

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis gauti sutikimą steigti lošimo namus (kazino), išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia
1. prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, lošimo namų (kazino) adresas, organizuojamų lošimų rūšys, numatomi lošimo įrenginiai, jų skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė;
2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
3. įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
4. pastato ar patalpų teisinės registracijos dokumentų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
5. sutarties, kurios pagrindu įmonė naudojasi patalpomis, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu patalpas įmonė nuomojasi.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrinama, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Savivaldybės biudžetui ar fondams. Pateikus reikiamus dokumentus yra ruošiamas savivaldybės Tarybos sprendimo projektas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ekonomikos sk. vyr. specialistė Rasa Čižauskienė, tel. (8 37) 30 55 41, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonomikos sk. vedėjas Artūras Pupalė, tel. (8 37) 30 55 42, el. p. arturas.pupale@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sutikimas išduodamas per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia sutikimui gauti pateikimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti sutikimą.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai