Infrastruktūros plėtros skyrius

Paraiška gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžiniui projektuoti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiška gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžiniui projektuoti

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinančios įsirengti gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinį, turi raštu ar elektroniniu būdu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įrengti gręžinį, vykdomajai institucijai paraišką gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti (toliau – paraiška). Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais teikia išvadą dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo. Teigiama savivaldybės vykdomosios institucijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. 1999 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo„
  2. 2022 m. gegužės 17d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ĮS-1782 „Dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir jų įteisinimo“
  3. 2022 m. rugpjūčio 16 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ĮS--2916 Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. ĮS-1782 „Dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir jų įteisinimo“ pakeitimo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Sklypo plano kopija, sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija;

2. Pareiškėjo nuožiūra su paraiška susijusių pridedamų dokumentų kopijos

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

UAB “Giraitės vandenys” ar UAB “Kauno vandenys” teikią papildomą informaciją, kuri reikalinga gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo išvadai parengti Kauno rajone

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su prašymu teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistę Indrę Mozūraitienę,

tel. (8 614) 05 126, el. p. greziniai@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės vyriausioji inžinierė

Eglė Petrauskaitė,

tel. (8 603) 77 456,

el.p. egle.petrauskaite@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Apie pritarimą ar nepritarimą naudoti gręžinį asmuo informuojamas per 20 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Požeminio vandens gavybos gręžinio projektas, neatsižvelgiant į gręžinio gylį ir planuojamą imti vandens kiekį, rengiamas visiems gręžiniams.

Gręžiniai, kurie įrengti nesilaikant minėtame teisės akte nustatytos tvarkos ir eiliškumo, yra laikomi nelegaliais.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.