Infrastruktūros plėtros skyrius

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties iniciavimas ir sudarymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties iniciavimas ir sudarymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (toliau – Iniciatorius), siekdamas suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą Savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus bei sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis), Kauno rajono savivaldybės administracijai (toliau – Organizatorius) raštu pateikia pasiūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciavimo (toliau – Pasiūlymas).

Organizatorius, gavęs Iniciatoriaus pateiktą Pasiūlymą, kreipiasi į Savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus) (toliau – Valdytojas), kuriam (kuriems) būtų perduota Iniciatoriaus įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl Pasiūlymo įvertinimo.

Valdytojas įvertina Pasiūlymą ir informuoja Organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti Sutartį.

Organizatorius, gavęs Valdytojo įvertinimą dėl Sutarties sudarymo, raštu informuoja Iniciatorių apie Pasiūlymo priėmimą ir pateikia Sutarties sudarymo sąlygas arba informuoja apie pasiūlymo atmetimą.

Iniciatoriui įgyvendinus visas Sutarties sudarymo sąlygas, pasirašoma Sutartis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2895.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1475 “Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo”.
 3. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties pavyzdinės (standartinės) formos ir Kauno rajono savivaldybės pasiūlymų dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros nagrinėjimo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Su Pasiūlymo formoje nurodyta informacija taip pat pateikiama:

 1. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu Pasiūlymą teikia Iniciatoriaus atstovas.
 2. Siūlomos suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti Savivaldybės infrastruktūros statinių (-io) (įrenginių (-io)) planas ar schema su bendraisiais statinio rodikliais (suvestinis dangų, tinklų ir kitos infrastruktūros planas, kita informacija apie statinį);
 3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainos, apskaičiuotos vadovaujantis aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, nustatymą pagrindžiantys dokumentai;
 4. Savivaldybės infrastruktūros statinio projektas, kai vadovaujantis Statybos įstatymu statybą leidžiantis dokumentas privalomas (teikiama, jeigu iki Pasiūlymo pateikimo Iniciatorius parengė Savivaldybės infrastruktūros statinio projektą), ar statinio (įrenginio) ilgis, plotis, diametras, statybos darbai ir kiti rodikliai, kurių pakaktų nustatyti Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainą, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas;
 5. Kiti dokumentai, kurie, Iniciatoriaus nuomone, gali turėti reikšmės Pasiūlymo vertinimui (registro pažymos, planai, sutikimai, topografija, detalieji planai, žemės formavimo ir pertvarkymo projektai, prisijungimo sąlygos ir pan.).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Valdytojo įvertinimas dėl Iniciatoriaus Pasiūlymo ir pritarimas ar motyvuotas nepritarimas sudaryti sutartį.
 2. Iniciatoriaus pranešimas dėl visų Sutarties sudarymo sąlygų įgyvendinimo ir sąlygose nurodytų dokumentų bei informacijos pateikimas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su prašymu teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistę

Džuljetą Bartkienę,

tel. (8 670) 97 342, (8 620) 13 051,

el. p. dzuljeta.bartkiene@krs.lt, pletra@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Giedrius Orliukas

tel. (8 607) 30 971,

el. p. giedrius.orliukas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Pasiūlymo priėmimo ir Sutarties sudarymo sąlygų pateikimo arba Pasiūlymo atmetimo priimamas per 15 darbo dienų nuo Iniciatoriaus Pasiūlymo gavimo dienos.

Apie Sutarties pasirašymo laiką ir vietą Iniciatorius informuojamas per 20 darbo dienų nuo visų Sutarties sudarymo sąlygose nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo Organizatoriui dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pasiūlymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciavimo

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasiūlymai su nurodytais dokumentais gali būti teikiami elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Pasiūlymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.