Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

"Mokyklų tobulinimo programa Plius" Kauno rajone

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ DALYVAVIMĄ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS  PLIUS“ PROJEKTUOSE „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“, „TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA“, „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS“

 Vadovaudamasis LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 „Dėl mokyklų tobulinimo programos  plius patvirtinimo“ Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) vykdo devynis programos projektus, iš kurių trys yra „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“, „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ (toliau – projektai). Šiuos projektus numatyta įgyvendinti 2009 – 2013 metais. Atsižvelgdamos į ŠAC atsiųstas mokyklų dalyvavimo projektuose nuostatas, paraiškas galėjo pateikti visos rajono bendrąjį lavinimą teikiančios mokyklos. Atrenkamų savivaldybėje mokyklų skaičių nustatė projekto vykdytojas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras, atsižvelgdamas į mokinių skaičių apskričių ir savivaldybių mokyklose pagal 2008 m. sausio 1 d. Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) duomenis, ir pateikė jį mokyklų steigėjams. „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimo“ projektui buvo numatyta 10 vietų, „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimo“ projektui – 5, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros“ projektui – 4. Prioriteto tvarka be konkurso visos 7 rajono gimnazijos buvo pakviestos dalyvauti „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros“ projekte. Į visus kitus projektus 19 mokyklų pateikė 29 paraiškas (2 priedas). Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2008 m. rugsėjo 8 d. Nr. T1-195 įsakymu sudaryta mokyklų atrankos komisija, vadovaudamasi pateiktais Nuostatose kriterijais ir tvarka, 2008 rugsėjo 17 d. atrinko projekte dalyvausiančias mokyklas ir atrinktų mokyklų sąrašą pateikė ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui (1 priedas).