Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Valerijaus Makūno 2005 m. balandžio mėn. 7 d. interviu apie Mokyklų Tinklo Pertvarkos eigą Kauno rajone.

MTP rajone įsibėgėjo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Valerijaus Makūno 2005 m. balandžio mėn. 7 d.  interviu apie Mokyklų Tinklo Pertvarkos eigą Kauno rajone.

Kauno rajone mokyklų tinklo pertvarka vyksta jau nuo 1999 m. Pagrindines pertvarkos nuostatas žymi dar 1999 m. švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo gairės, LR Vyriausybės 2001-2004 m. veiklos programa“ bei 2003m. Seimo priimti LR Švietimo įstatymas bei Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatos. Būtent juose numatyta valstybės ir visuomenės pastangomis sukurti efektyvumo, prieinamumo, kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą.
Dar 2002 m. Kauno rajonas su dar 5 savivaldybėmis buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atrinktos dalyvauti Mokyklų tinklo pertvarkos bandomajame projekte.

Pasak Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Valerijaus Makūno, tai nuoseklus, kryptingas, planingas darbas, atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su rajono bendruomene. „Mes siekiame pagrindinio tikslo – sudaryti prielaidas ir sąlygas, garantuojan�?ias daug aukštesnės kokybės švietimą bei veiksmingesnį išteklių paskirstymą.“

Vykdant šį projektą Kultūros, švietimo ir sporto skyriui teko analizuoti ir įvertinti demografinę, ekonominę, socialinę bei kultūrinę rajono situaciją.
Kauno rajone gimstamumas per pastaruosius metus sumažėjo, tad nenumaldomai mažėja ir mokinių skai�?ius mokyklose. 2003-2005 m. Kauno rajone mokinių skai�?ius sumažėjo nuo 12668 iki 12256, t.y. 412 vaikų arba apie 20 klasių komplektų. Taip pat ne visur užtikrinamos lygios mokymosi galimybės, nes vienose mokyklose mokinių itin daug, kitose – itin mažai. Mažą moksleivių skai�?ių turin�?iose mokyklose neužtikrinamos ir specialios pedagoginės psichologinės paslaugos, vieno dalyko specialistas dėl mažo pamokų krūvio dėsto kelis mokomuosius dalykus. Dėl to nuken�?ia visa mokymo kokybė. Lygių galimybių neužtikrina ir mokymasis antroje pamainoje. Dėl to ribojama mokinių popamokinė veikla. „Kadangi mokyklų tinklo pertvarkos projekto pagrindiniai uždaviniai ir yra panaikinti visus šiuos neigiamus dalykus, tad ją įgyvendinant tuš�?ių mokymosi vietų jau sumažėjo nuo 512 iki 392, antroje pamainoje mokėsi 8,4 proc. moksleivių, o šiuo metu mokosi 5,8 proc.“– teigė V. Makūnas.

„Žinoma, sunku būtų įgyvendinti šią pertvarką, jei ypatingo dėmesio jai neskirtų rajono savivaldybė, jei nebūtų išsamios diskusijos ir bendradarbiavimo su bendruomene, politikais“ – įsitikinęs V. Makūnas.

Vasario 24 d. vykusiame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta sprendimo projektui dėl Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2004-2012 m. kryp�?ių pakeitimo. Šiais metais mokyklų tinklo pertvarka pirmiausiai palies Boniškių pradinę mokyklą. Ji bus reorganizuota mokinius perkeliant į Vandžiogalos vidurinę mokyklą. Šiuo metu Boniškių pradinėje mokykloje mokosi 11 vaikų, o 2007 m. �?ia mokysis tik 8. „Mokymosi plano galimybės �?ia yra labai ribotus. Atlikus pertvarką atsiras naujos galimybės: bus teikiamos psichologo, logopedo, socialinio pedagogo paslaugos, užsienio kalbų mokys specialistai, žymiai didesnė papildomojo vaikų ugdymo įvairovė. Vandžiogalos vidurinei mokyklai bus skirtas geltonasis autobusas, kuris vežios ne tik  Boniškių pradinės mokyklos, bet ir vyresnius mokinius. „Mokyklai priklausan�?ios patalpos Boniškėse bus perduotos seniūnijai ir ten įsikurs vaikų dienos centras arba bendruomenės centras“,– sakė V. Makūnas.

Kitas rajono pradines mokyklas nutarta 2005 m. reorganizuoti prijungiant jas prie artimiausių didesnių Savivaldybės mokyklų skyrių teisėmis: Jurginiškių pradinę prie Garliavos vidurinės mokyklos, Altoniškių pradinę prie Zapyškio pagrindinės mokyklos, Karkazų pradinę prie Garliavos Jonu�?ių vidurinės mokyklos, Padauguvos pradinę prie Vilkijos vidurinės mokyklos, Rokų pradinę prie Girininkų pagrindinės mokyklos, Užliedžių  pradinę prie Domeikavos vidurinės mokyklos, Eigirgalos pradinę prie Domeikavos vidurinės mokyklos, Daugėliškių pradinę prie Saulėtekio Antano Mackevi�?iaus pagrindinės mokyklos, Pagynės pradinę prie Babtų mokyklos-darželio, Pažėrų pradinę prie Mastai�?ių pagrindinės mokyklos, Ramu�?ių pradinę prie Karmėlavos Balio Bura�?o vidurinės mokyklos. „Skyrių prijungimas – tai tik įpareigojimas teisiškai sutvarkyti mažakomplek�?ių pradinių mokyklų administravimą“,– teigė V. Makūnas. Ir mokiniai, ir mokytojai lieka toliau mokytis ir dirbti savo vietose.

Mokyklų tinklo pertvarka glaudžiai siejasi su lėšų panaudojimo racionalumu. Skai�?iuojant pagal Sutaupytų lėšų renovuojant mokyklas ir optimizuojant mokyklų tinklą metodiką, įvertinta, kad 2003 m. renovavus Zapyškio pagrindinę ir likvidavus Purviškių pradinę mokyklas, 2004 m. sutaupyta 106,2 tūkst. Lt ugdymo aplinkos lėšų. Šios lėšos jau paskirtos keturių dienos centrų įkūrimui, vasaros vaikų viešųjų darbų programos finansavimui. Planingai vykdydama mokyklų tinklo pertvarką 2005 m. rajono Savivaldybė iš Mokyklų tinklo pertvarkos bandomojo projekto turėtų gauti  apie 0,5 mln. Lt pertvarkomų bazinių mokyklų remontui, mokymo priemonėms ir mokytojų perkvalifikavimui.

Noreikiškių ir Babtų vidurinėse mokyklose jau sėkmingai akredituotos vidurinio ugdymo programos. „Šiais metais šių mokyklų moksleiviai gaus gimnazijos baigimo atestatus, o mokytojams nuo rugsėjo bus garantuoti priedai prie atlyginimo“, – sakė vedėjas.

Jo įsitikinimu, mokyklų tinklo pertvarka – tai labai svarbus požiūris į kaimo mokyklą ir galimybę mūsų vaikams įgyti kokybišką išsilavinimą, suteikiantį pasitikėjimo ir drąsos konkuruoti šiuolaikinėje visuomenėje. Kad mūsų mokyklos tai gali, įrodo mūsų pedagogai, mokyklų vadovai, gebantys diegti įvairias edukacines naujoves“, – teigė V. Makūnas.