Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

MTP rezultatai Kauno rajone

MTP rezultatai Kauno rajone

MTP rezultatai Kauno rajone

  A komponento (mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas) pirmajame etape dalyvavusioms Zapyškio ir Ka�?erginės pagrindinėms mokykloms 2004 m. ŠMM Švietimo aprūpinimo centras nupirko ir perdavė mokomųjų priemonių už 32 407 Lt. 2005 m. A komponento „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas“ mokymams LR ŠMM skyrė 2004 m. 4700  Lt, 2005 m.  20 500 Lt. Šlienavos, Lapių, Zapyškio, Ka�?erginės, Mastai�?ių, Saulėtekio A.Mackevi�?iaus, Panevėžiuko ir Batniavos pagrindinių mokyklų komandos išklausė 96 val. seminarų kursą. Mokytojai mokėsi taikyti aktyvius mokymo metodus, alternatyvius mokinių pažangos vertinimo būdus ir kt. Programos rezultatai buvo apibendrinti pavasarį vykusioje rajono konferencijoje, kurioje mokytojai pasidalijo patirtimi apie įvykusius poky�?ius jų mokyklose, dalyvaujant šioje programoje. Programa suteikė galimybes sustiprinti mokytojų, mokyklų vadovų gebėjimus valdyti švietimo kokybę, dirbti komandoje, įgyti kompetencijų taikant naujus mokymo metodus, diegiant modernias mokymo priemones bei technologijas. Šioms 8 mokykloms 2005 m. buvo nupirkta mokomųjų priemonių už 185 524 Lt.

B Komponentas – Mokyklų tobulinimo programa suteikė galimybes sustiprinti mokytojų, mokyklų vadovų gebėjimus valdyti švietimo kokybę atliekant vidaus auditą: visų pagrindinių mokyklų vadovai tobulino kvalifikaciją 3 dienų vadybos seminaruose, mokyklų komandos mokytos atlikti vidaus auditą pagal specialią metodiką. Rajono mokyklos nuo 2003/2004 m. m. atlieka vidaus auditą pagal pasirinktas sritis. Švietimo skyrius kasmet pateikia duomenis ŠMM leidiniui „Lietuva. Švietimas regionuose“. Analizuojant kai kurių mokyklų atliktų audito sri�?ių ataskaitas, išryškėjo, kad vidaus auditas, atliekamas mokyklose, stokoja objektyvumo. Ši problema turėtų būti sprendžiama vidaus ir išorės audito sąveikos būdu. Rajono pedagogams ir mokyklų vadovams vis dar nepakanka informacijos ir mokymų, kaip pasinaudoti tyrimų rezultatais, priimant sprendimus. Šios problemos sprendimui reikalinga kvalifikuota specialistų pagalba. Ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė Irena Marcinkevi�?ienė, išklausiusi parengiamuosius kursus, tapo išorės auditore.

C komponento (energijos išlaidų mažinimo bei mokymosi sąlygų gerinimas) pagrindinis tikslas – pagerinti lėšų, skirtų švietimui, panaudojimą taupant mokyklų šildymui skiriamas lėšas bei jas panaudojant švietimo kokybei gerinti.

Pagal šią programą 2003 m. renovuota Zapyškio pagrindinė mokykla. Renovacijai skirta 2 048 tūkst. Lt (iš jų 25 proc. Savivaldybės, 25 proc. – Valstybės biudžeto lėšos ir 50  proc. – Pasaulio banko paskola).

D komponentas (mokyklų tinklo optimizavimas). Didelis šios programos indėlis tvarkant mokyklų tinklą – Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių rekomendacijų parengimas. Pasaulio bankas, siekdamas parodyti, kad pertvarkant mokyklų tinklą būtina finansinė parama mokykloms ir mokytojams, Mokyklų tinklo pertvarkos bandomajame projekte dalyvaujan�?ioms 6 savivaldybėms, 2004 m. pasitvirtinusioms Mokyklų tinklo pertvarkos planus, skyrė      

                                                 2004 m.      2005 m.

 mokyklų pastatų remontui    950 000 Lt      2 202 666 Lt

 mokymo priemonėms pirkti    490 000 Lt         469 000 Lt

 mokytojų  persikvalifikavimo

 studijoms apmokėti                 412 000 Lt        394 000 Lt 

ir po vieną geltonąjį autobusą.

Kauno rajonui buvo skirta

smulkiems mokyklų renovacijos darbams   131 000 Lt     337 692 Lt

mokymo priemonėms                                   57 095 Lt      69 878 Lt

mokytojų persikvalifikavimo

 studijoms apmokėti                                     67 000 Lt       63 930 Lt.

Iš viso pagal šį projektą Kauno rajono savivaldybei skirta  726 192 Lt  (2004 m. 255 095 Lt, 2005 m. 471 097 Lt) ir du geltonieji autobusai.

Pagal nustatytus kriterijus remonto ir mokymo priemonių lėšos 2004 m. buvo paskirstytos toms mokykloms, į kurias nuėjo reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų mokiniai (Čekiškės, Vilkijos, Jonu�?ių vidurinėms, Mastai�?ių pagrindinei mokykloms, Babtų darželiui-mokyklai ir Raudondvario Augustino ir Anelės Kriauzų mokyklai-darželiui),  2005 m. – Vandžiogalos vidurinei mokyklai  ir toms mokykloms, prie kurių skyrių teisėmis buvo prijungtos pradinės mokyklos, t. y. Domeikavos, Karmėlavos Balio Bura�?o, Garliavos, Garliavos Jonu�?ių, Vilkijos vidurinėms, Girininkų, Mastai�?ių, Saulėtekio A. Mackevi�?iaus pagrindinėms mokykloms ir Babtų mokyklai-darželiui. Už mokytojų perkvalifikavimui skirtas lėšas 2004 m. studijas pradėjo 20, 2005 m. – 17  rajono mokytojų. Pedagogams, kurie dėl mokyklų tinklo pertvarkos neteko darbo, perkvalifikavimo studijos apmokėtos 100 proc.

Geltonieji autobusai valdyti patikėjimo teise buvo skirti 2004 m. Vilkijos vidurinei mokyklai vežioti reorganizuotos Pagirių pradinės mokyklos mokinius, o 2005 m. Vandžiogalos vidurinei mokyklai vežioti reorganizuotos Boniškių pradinės mokyklos mokinius.

Vykdant Mokyklų tinklo pertvarkos bandomąjį projektą buvo parengtos Metodinės moksleivių vežiojimo rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis rajone atliktas mokinių vežiojimo esamos būklės tyrimas ir parengta vežiojimo programa.

Įgyvendinant programą parengti bendrieji lėšų, sutaupytų renovuojant mokyklas ir optimizuojant mokyklų tinklą, apskai�?iavimo kriterijai. Pagal juos mūsų savivaldybė 2004 m. sutaupė virš 100 000 Lt, kurie buvo skirti vaikų dienos centrams steigti, viešų darbų programai 16-18 metų mokiniams.

Iš MTP sutaupytų lėšų visoms programoje dalyvaujan�?ioms mokykloms skirta 72 baldų komplektai (433 974 Lt), mokomųjų priemonių už 53 345 Lt, 6 mokomųjų priemonių paketai (interaktyvi lenta, kopijavimo aparatas, nešiojamasis kompiuteris, projektorius, įvairios priemonės laboratoriniams darbams ir kt.)

 8 MTP dalyvaujan�?ios pagrindinės mokyklos visiškai aprūpintos naujais mokykliniais suolais 5-10 klasių mokiniams.

MTP LĖŠOS

Metai

A  komponentas

C  komponentas

 D komponentas

2003

 

Zapyškio pagr. m. renovacijai skirta

2 048 tūkst. Lt (iš jų 25 proc. Savivaldybės, 25 proc. – Valstybės biudžeto lėšos ir 50  proc. – Pasaulio banko paskola).

 

2004

mokymams

4700 Lt

 

255 095 Lt 

(mokyklų pastatų remontui -  131 000 Lt,

mokymo priemonėms  -  57 095 Lt ,    

mokytojų  persikvalifikavimo

studijoms apmokėti  -    67 000 Lt

 ir geltonasis autobusas (apie 100 000 Lt).

mokomosioms priemonėms

32 407 Lt  (Zapyškio ir Ka�?erginės pagr. m.)

2005

mokymams

20 500 Lt

 

471 097 Lt

(mokyklų pastatų remontui -  337 692 Lt, mokymo priemonėms  -  69 878 Lt ,    

mokytojų  persikvalifikavimo

studijoms apmokėti  -  63 930  Lt

 ir geltonasis autobusas (apie 100 000 Lt).  

mokomosioms priemonėms

153 117 Lt (8 pagrindinėms mokykloms)

Iš MTP sutaupytų lėšų  nupirkta

mokomųjų priemonių  už 53 345 Lt (16-kai MTP dalyvaujan�?ių mokyklų)  ir 6 paketai  (kainą praneš ŠMM artimiausiu metu)

72 baldų komplektai už 433 974 Lt

Iš viso

Mokymams – 25 200 Lt

Mokomosioms priemonėms ir baldams – 799 816 Lt (ir 6 paketai, kurių kainos dar nežinome)

Renovacijai  – 2  048 000 Lt

Smulkiems mokyklų remontams – 468 692 Lt

Du geltonieji autobusai – beveik 200 000 Lt

PER 3 METUS IŠ MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS  Į  RAJONO MOKYKLAS ATĖJO INVESTIJŲ DAUGIAU KAIP UŽ 3,6 mln. Lt..