Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO 2017 METAIS

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir programos 2017 m.

Neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarka

2017 m. Vasario 23 d.  Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-60  „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Skelbiamas naujų neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų teikimas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, taip pat kultūros darbuotojus, menininkus, sporto trenerius ir kitus neformaliojo švietimo srityje dalyvaujančius asmenis nuo sausio 23 d. teikti naujų neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškas. Paraiškas teikti galima iki sausio 29 d.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14 punkte numatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jei nėra užsiregistravę. Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720. pdf). Registruodamiesi į ŠMIR, teikėjai, neturintys pedagoginio išsilavinimo, tačiau atitinkantys kitus Aprašo 14.5 reikalavimus, taip pat turi būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Visi teikėjai, atitinkantys Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus pristato savivaldybei NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (užpildytas Aprašo 1 priedas). Skenuotą Aprašo 1 priedą įkelia ir į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Ne vėliau kaip iki sausio 31d. savivaldybė organizuos NVŠ programų vertinimą, interneto svetainėje paskelbs teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į jas. NVŠ programas vertins savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija.

Rengdami neformaliojo švietimo programas siūlome vadovautis Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo 2016 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-36.  

Klausimus galite pateikti tel.:

8 687 45231 – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė

33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

8 672 32 423, archyvas@kaunorkss.lt – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Archyvo vedėja Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR)