Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Kokybės krepšelis“

Projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirtys

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvauja 11 Kauno rajono savivaldybės mokyklų. Projekto finansinė ir metodinė parama suteikia galimybes tobulinti tas veiklas, kurios konkrečiai mokyklai atrodo svarbiausios mokinių pasiekimams gerinti. Birželio 7 d. Šlienavos pagrindinėje mokykloje vyko I projekto etape dalyvaujančių šešių mokyklų gerosios patirties sklaidos renginys. Mokyklos įgyvendina veiklas pagal pasirengtus dvejų metų veiklos tobulinimo planus, o rajono mokyklų kolegoms pristatė pačias sėkmingiausias.

Piliuonos gimnazija dalinosi patirtimi apie įgyvendintas projektines veiklas, projektinių darbų tvarumą ir įtaką mokymosi motyvacijai, asmeninei mokinio pažangai (ūgčiai), Ežerėlio pagrindinė mokykla – kaip tobulinti pamokos kokybę bei stiprinti mokytojo savivertę pasitelkiant mentorystę, Kulautuvos pagrindinė mokykla ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija – kaip sistemingai teikti pagalbą mokiniui, kurti motyvuojančias edukacines aplinkas, Šlienavos pagrindinė mokykla – kaip sudominti mokinius taikant tyrinėjimu grįstą ugdymą, taikyti nuoseklią STEAM mokymo sistemą. Garliavos Jonučių progimnazija, 2022  m. pradžioje jau baigusi įgyvendinti veiklos tobulinimo planą, pristatė probleminio mokymo dienų (PROMODI) organizavimo patirtį – kaip ugdyti mokinių kompetencijas bendradarbiaujant ir sprendžiant problemas.

Mokyklų teigimu, Kokybės krepšelis leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, įdarbinti papildomus pagalbos specialistus, paskatino spartesnei kaitai pereinant prie šiuolaikinės ugdymosi paradigmos.

Trumpai apibendrindama renginį Babtų gimnazijos direktorė Renata Liagienė, viena iš projekto II etapo metodininkių, pasidžiaugė pozityviomis kalbėjusiųjų nuostatomis, noru ieškoti būdų, kaip padėti šiandienos mokiniui mokytis.

Kulautuvos pagrindinės mokyklos pranešimas

Kokybės krepšelis skirtas dar 5 Savivaldybės mokykloms

Nuo 2019 m. Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)  į šį projektą atrinko 6 savivaldybės mokyklas.  2021 m. spalio 19 d. Nacionalinė švietimo agentūra (toliau –NŠA) pasirašė naują Partnerystės sutartį su Kauno rajono savivaldybe, pagal kurią į projektą įtrauktos dar 5 Savivaldybės mokyklos: VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis, Babtų, Vilkijos gimnazijos, Lapių ir Zapyškio pagrindinės mokyklos. Šių mokyklų pasirengtiems ir su Savivaldybe bei NŠA suderintiems dvejų metų veiklos tobulinimo planams įgyvendinti 2022 m. vasario mėn. buvo pervestos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  gautos lėšos – 555294,8 Eur (85 proc.). 15 proc. lėšų dalį (97993,2 Eur) skyrė Savivaldybė. Bendra mokykloms skirta projekto paramos suma 2022–2023 m. – 653288 Eur, t. y. dvejiems metams po 254 Eur kiekvienam mokyklos mokiniui, įskaitant priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą.

15 proc. savivaldybės lėšų bus grąžinta, jeigu bus įvykdytos Partnerystės sutartyje numatytos sąlygos: padidės švietimo įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis, bendrojo ugdymo mokyklose – mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį, dalis bei pirmų klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, ir 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis.

I etapo įsipareigojimus 2020 m. ir 2021 m. Savivaldybė įvykdė, ir jai buvo grąžintos 15 proc. įmokos: 2020 m. 24384 Eur, 2021 m. 43302,6 Eur.

Lėšas mokyklos gali naudoti mokinių konsultacijoms, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai atnaujinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokyklos bendruomenei stiprinti ir kitoms priemonėms, kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų ar jose besimokančių mokinių grupių.

I projekto etapo mokyklos dalinasi patirtimi

Nuo 2022 m. vasario-kovo mėnesiais vyko projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties sklaidos renginiai. Visos šalies I etapo 180 mokyklų parengė savo sėkmės istorijas, kuriomis dalinosi vienos su kitomis. Mokyklos buvo suskirstytos į grupes po penkias, renginių metu jos išklausydavo pristatymus ir pasidalindavo savo įžvalgomis, įspūdžiais, mintimis apie galimybes pasimokyti, pritaikyti kolegų patirtį savo veikloje. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija ir Kulautuvos pagrindinė mokykla dalinosi patirtimi, kaip teikti pagalbą mokiniui, Ežerėlio pagrindinė mokykla – kaip tobulinti pamokos kokybę pasitelkiant mentorystę. Garliavos Jonučių progimnazija pristatė probleminio mokymo dienų (PROMODI) organizavimo patirtį – kaip ugdyti kompetencijas bendradarbiaujant ir sprendžiant problemas, Piliuonos gimnazija – projektines veiklas, projektinių darbų įtaką mokymosi motyvacijai, asmeninei mokinio pažangai (ūgčiai), Šlienavos pagrindinė mokykla – inovatyvias STEAM ugdymo veiklas.

Garliavos Jonučių progimnazija, kaip ir kitos 29 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklos, vasario mėnesį baigė įgyvendinti planuotas projekto veiklas ir parengė Mokyklos veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo galutinę ataskaitą, įsivertino rezultatus bei nusimatė projekto tęstinumo galimybes. Progimnazijoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvykusius pokyčius mokykla pristatė gruodžio mėnesį vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje, užfiksavo profesionaliai sukurtame filme.

Mokyklų teigimu, Kokybės krepšelis labai pagelbėjo mokinių konsultavimui, leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, įdarbinti papildomus pagalbos specialistus.

Vykdant Kokybės krepšelio projektą nuo 2019 m. 11-kai savivaldybės mokyklų iš viso skirta per 1,2 mln. eurų.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

2019-2020 m.

6 Kauno rajono mokyklos dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Per 2 metus projekte dalyvaujančioms 180 bendrojo ugdymo mokyklų numatyta skirti 24 mln. eurų. Parengti konsultantai padėjo mokykloms pasirengti Veiklos tobulinimo planus, orientuotus į 5-8 klasių mokinių pažangą. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Garliavos Jonučių progimnazija buvo tarp 30-ties pirmųjų nuo 2019 m. į projektą pakviestų dalyvauti mokyklų. Ugdymo įstaigai skirta 324 866 Eur pasirengtam Veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti. Progimnazijoje pastebimai pasikeitė biblioteka, atsirado dendrologinis takas, rengiamos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos, lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, tobulinami mokytojų technologiniai, anglų kalbos įgūdžiai, kuriamos CLIL programos 2-4 ir 5-8 klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga organizuojamoms probleminio mokymosi dienoms (PROMODI) tobulinti. Progimnazija atvira dalintis savo patirtimi, projekto pabaigoje planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje pasidalins iš Kokybės krepšelio lėšų įvykdyta veikla, pokyčiais mokykloje ir jų nauda bendruomenei.

Nuo 2020 m. rugsėjo Kokybės krepšelio projekte dalyvauja dar 5 rajono mokyklos: Čekiškės Prano Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos ir Šlienavos pagrindinės mokyklos. Šios ugdymo įstaigos, padedant konsultantams, pasirengė 2 metų Veiklos tobulinimo planus ugdymo kokybei gerinti. 2020–2021 m. m. joms skirta 126 378 Eur (po 354 Eur vienam 5-8 klasių mokiniui). 15 proc. šių lėšų skyrė savivaldybė – 24 345,9 Eur.

Jeigu Savivaldybė įvykdo sutartyje su NŠA numatytus įsipareigojimus (sumažina mokyklų 5–8 jungtinių klasių skaičių, mokyklų, kuriose mokosi iki 120 mokinių, skaičių ir ne visu etatu dirbančių mokytojų skaičių) šios lėšos kompensuojamos. 2020 m. savivaldybė visas reikalaujamas sąlygas įvykdė ir Garliavos Jonučių progimnazijai pirmus projekto metus skirta 24 384 Eur suma buvo grąžinta.

 Plačiau apie projektą „Kokybės krepšelis“: https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Lukas Alsys
Vedėjo pavaduotojas (kultūrai)
(8 37) 79 85 60
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Mitrulevičienė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Vyr. specialistas (sporto sk.)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Lina Kasputienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 614) 88 275
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
8 (672) 32423
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Pareigybės aprašymas
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Edgaras Grigalaitis
Vyr. specialistas
(8 602) 37 957
Pareigybės aprašymas
Asta Lukošaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Pareigybės aprašymas
Milda Rutkauskaitė
Vyr. specialistė
(8 37) 733 373
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytoja
8 646 44 761