Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Projektas „Lyderių laikas 3“ Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narių stažuotės Prienų rajono savivaldybėje ataskaita

Stažuotės laikas: 2018 m. gegužės 21–22 d.

Stažuotės vieta: Prienų rajono savivaldybės ugdymo ir kt. įstaigos: Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Skriaudžių pagrindinė mokykla, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija.

Stažuotės dalyviai: Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai:

 1. Raimondas Bartkus, Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos direktorius;
 2. Dalia Brazienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
 3. Jovita Puidokienė, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Stažuotės turinys, patirtys ir nauda Kauno rajono savivaldybės įgyvendinamam pokyčio projektui, kurio tema „Pozityvi komunikacija ugdymosi rezultatams“.

Stažuotės turinys:

 • Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo iššūkiai ir Prienų r. savivaldybės projektinės veiklos patirtys. Erasmus+ projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ patirtys.
 • Mokyklos bendruomenės telkimas geresnei mokinių pažangai pasiekti. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaka mokinių pasiekimų rezultatams. Produktyviojo mokymosi programos patirtis.
 • Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas ir jų įtaka ugdymo(si) sėkmei.
 • Projektinė veikla gerinant mokymo(si) kokybę.
 • Socialinių partnerių įtraukimas į mokyklos gyvenimą, dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje, mokinių įtraukimas priimant sprendimus.
 • Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas pasitelkiant netradicines aplinkas. Projekto metodas pamokoje.
 • Vertybinių nuostatų plėtojimas akcentuojant bendradarbiavimą su mokinių tėvais.

Stažuotės metu taikytos įvairios darbo formos: pranešimai, pristatymai (vadovų, vyr. specialistės, mokytojų ir mokinių), apskritojo stalo diskusijos, filmuotos medžiagos peržiūra, individualios konsultacijos, dalijimasis gerąja patirtimi, organizuotos aktyvios pertraukėlės, refleksija.

Patirtys ir nauda.

Stažuotė buvo tikrai naudinga ir įdomi, pristatyta geroji patirtis glaudžiai siejasi su mūsų vykdomo pokyčio projekto išsikeltu tikslu ir uždaviniais. Daugelis lyderystės dalykų yra žinomi teoriškai, bet smagu buvo pastebėti, kaip darniai Prienų savivaldybėje pasidalytoji lyderystė įgyvendinama praktiškai. LL2 projekto komanda, keisdama vertybines nuostatas, kūrė ugdymo kokybės sampratą. Per susitarimų ir bendradarbiavimo kultūrą buvo nuosekliai siekiama pozityvios kokybės kultūros kaitos, gerinamas ugdymo procesas (pamoka). Stažuotės metu pamatėme, kokie svarbūs ir veiksmingi yra susitarimai dėl vertybinių nuostatų visais lygmenimis: švietimo skyrius – mokyklos vadovas – mokytojas – mokinys ir tėvai, taip pat tarpusavio santykių kūrimas ir puoselėjimas.

LL2 projekte komanda siekė sisteminės kaitos, išsigrynino mokyklų kūrybinių komandų veiklos kryptis: metodinių naujovių (įsitraukimo į naujas iniciatyvas), politinių sprendimų, asmeninio augimo ir bendradarbiavimo.

Švietimo skyrius ir švietimo pagalbos tarnyba didelį dėmesį skiria metodinei veiklai. Parengtos rekomendacijos mokytojams pagal kvalifikacines kategorijas, rengiama metodinės veiklos strategija; švietimo pagalbos tarnyba organizuoja mokyklų metodinių tarybų pasitarimus, aiškinasi jų komandų poreikius, mokyklų kuratorės dalyvauja metodinių tarybų susirinkimuose mokyklose. Mokytojų tobulinimuisi Švietimo skyrius parengė ir Erasmus+ projektą „Geras mokymas pažadina mokymąsi“. Kartu su projekto komandomis buvo skaitoma ir pristatinėjama metodinė literatūra, praktikoje taikomi metodai analizuojami, stebimas pasikeitimų pokytis, parengtos rekomendacijos mokytojams. Atliktas mokinių motyvacijos tyrimas parodė, kad pagrindinis mokymosi stimulas yra pozityvūs tarpusavio santykiai.

Prienų rajono švietimo skyriaus ir švietimo pagalbos tarnybos glaudus bendradarbiavimas su mokyklomis, išsikelti tikslai ir nuoseklus jų įgyvendinimas pagal aiškią struktūrą jau duoda matomus rezultatus mokyklų bendruomenėse: mokytojai (ir mokiniai) daug eksperimentuoja, ieško naujų mokymo (si) būdų, aktyvių metodų, nebijo klysti, geba atsirinkti tinkamą patirtį pagal savo mokyklos kontekstą, o svarbiausia – skatina mokinių motyvaciją mokytis.

 

Pirmąją stažuotės dieną aplankyta „Revuonos“ pagrindinė mokykla išsiskiria vykdomų veiklų įvairove: nuo priešmokyklinio, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo iki suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, ikiprofesinio bei produktyviojo mokymo. Vadovų komanda LL2 projekte ieškojo mokyklos savitumų ugdydama mokytojus lyderius, telkdama bendruomenę geresnei mokinių pažangai pasiekti. Šiandien matoma įgyvendintų projekto veiklų nauda – pasikeitusi mokyklų bendradarbiavimo kultūra. Mokykla sukaupusi didelę patirtį stebint ir fiksuojant mokinių asmeninę pažangą (ne tik žinias, bet ir savijautą, nuostatas), mokant mokinius išsikelti tikslus, įsivertinti darbą pagal sutartus kriterijus, organizuoti pasiekimų aptarimus. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojams / auklėtojams, kaip bendrauti su mokiniais, mokėti juos išklausyti, kaip bendradarbiauti su tėveliais („tėvelius irgi reikia „užsiauginti“). Patirtis rodo, kad mokiniai, sistemingai planuodami įsivertinimą, išmoksta gana tiksliai numatyti savo rezultatus. Kita įdomi mokyklos patirtis – produktyvusis mokymasis 9–10 klasėse. Mokiniai turi galimybę rinktis kitokį mokymosi būdą: 50 proc. dalykų mokytis integruotai, be skambučių, 3 dienas per savaitę mokykloje, o 2 – socialinių partnerių įstaigose ar įmonėse (per dvejus metus atlieka praktiką 6-iose darbo vietose). Mokiniai patys renkasi tokį mokymosi būdą, rašo motyvacinį laišką ir prisiima atsakomybę. Prienų rajone nėra profesinio mokymo įstaigų, taigi, produktyviojo mokymosi būdas suteikia puikias galimybes mokiniams išbandyti save „pasimatuojant“ profesijas mokantis pagrindinėje mokykloje.

„Žiburio“ gimnazijoje aktyviai veikia metodinių naujovių grupė, kurią sudaro mokytojai savanoriai. LL2 projekte buvo sutarta išbandyti tai, ko dar nebuvo bandę. Gimnazijoje skatinamas iniciatyvumas, gebėjimas veikti, dalykų integracija, puoselėjama susitarimų ir bendradarbiavimo kultūra. Gimnazijoje buvo juntama pasidalytoji lyderystė, mokytojų pozityvumas, noras dalintis. Turbūt šios savybės lemia ir gimnazijos aktyvų dalyvavimą įvairiuose projektuose: savo įstaigoje, nacionaliniuose, tarptautiniuose (netgi su JAV Sietlo švietimo įstaigomis), gebėjimą organizuoti individualius mokinių mainus su kitomis Europos šalimis (Prancūzija, Italija). Tiek mokytojai, tiek mokiniai įgyvendindami projektines veiklas įgyja įvairiapusiškos patirties, kuri ugdo jų kompetencijas ir savivertę.

Antrąją stažuotės dieną pradėjome „Ąžuolo“ progimnazijoje. Ši ugdymo įstaiga išsiskyrė aktyvaus bendradarbiavimo kultūra: ir su socialiniais partneriais, ir mokinių su administracija („Arbatos puodelis su administracija“), su mokytojais, ir vyresniųjų mokinių su jaunesniaisiais. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas atsakomybės, pilietiškumo ugdymui, puoselėjama prasminga maltiečių veikla (nuolatinė pagalba seneliams, neįgaliesiems, labdaros renginiai ir kt.). Administracija diskutuoja su mokiniais, išklauso jų pageidavimus, ieško įvairių būdų jų savirealizacijos poreikiams tenkinti, bet taip pat ugdo atsakomybę. Mokiniai patys veda judriąsias pertraukas, budi, aptaria renginius.

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje administracija kartu su mokytojais ir mokiniais pristatė mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą netradicinėse aplinkose. Mokyklos direktorė teigė, kad po LL2 projekto mokykloje buvo organizuota bendruomenės apklausa apie vykdytas veiklas. Ne visos projekto modelio dalys pasitvirtino praktikoje ir jų buvo atsisakyta (pvz. politinių sprendimų). Tos veiklos, kurios davė pridėtinę vertę, buvo įtrauktos į naują strateginį planą. Ši nedidelė mokykla balandžio mėnesį organizavo jau devintąją respublikinę mokinių projektinių darbų konferenciją „Projekto metodas pamokoje“. Didelis dėmesys skiriamas nedidelės mokyklos kontekstui, mokytojai glaudžiai bendradarbiauja, organizuoja daug integruotų pamokų, praktinių tiriamųjų veiklų, kurias mums pristatė 9 klasės mokiniai. Mokyklos ugdymo plane numatyta, kad kiekvienas mokytojas per metus veda ne mažiau kaip 3 integruotas pamokas. Klasių auklėtojai mokslo metų pradžioje organizuoja individualius pokalbius su auklėtiniais pagal pasirengtą ir mokinių užpildytą klausimyną: kas džiugino ir kas nesisekė praėjusiais mokslo metais; kokie šių mokslo metų mokymosi tikslai; aptariami santykiai su bendraamžiais ir kitais mokyklos mokiniais, iniciatyvumo – kūrybiškumo kompetencija, kokių (socialinių, emocinių, bendravimo) žinių jiems trūksta; išklausomi mokinių pasiūlymai ir kita informacija. Visi mokiniai išsikelia ir visuomeninį tikslą. LL2 projektas padėjo išsigryninti individualius pokalbius (mokinių su mokytojais ir mokytojų su vadovais) mokymosi lūkesčių ir rezultatų įsivertinimo būdus.

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas darbui su tėvais, jų įtraukimui į bendras veiklas: organizuojami bendri renginiai, diskusijos, vertybių aptarimai. Nuo pradinių klasių mokiniai pildo lenteles apie gimnazijos vertybes, namuose turi jas aptarti su šeimos nariais ir parašyti, kaip po pokalbio pasikeitė nuomonė.

Taigi, galime teigti, kad visose aplankytose mokyklose buvo aiškiai juntamos projekto vertybinės nuostatos: bendradarbiavimas, partnerystė, pagalba, dialogas (diskusija), į(si)traukimas, įsipareigojimas, atsakomybė. Pamatėme, kad projekto sėkmei yra labai svarbu aiškūs, išdiskutuoti susitarimai įvairiais lygmenimis. Stažuotės metu pamatėme daug gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos galėtume pritaikyti savivaldybės vykdomame LL3 pokyčio projekte nuosekliai įgyvendinant pozityvios komunikacijos nuostatas. Pasiūlysime savo projekto komandai:

 • detalizuoti/struktūruoti pokyčio projekto veiklas susiejant su naujais įsipareigojimais mokyklose (pvz: pokyčio grupių telkimas: metodinių inovacijų; asmeninio augimo; bendruomenės telkimo ...);
 • pokytį modeliuoti aiškiai (susitarti dėl pagrindinių principų, stebėsenos);
 • rengti pasitarimus ne tik savivaldybės darbo grupei, bet ir susikviesti mokyklų komandas (iki šiol su mokyklų komandomis susitikome tik per projekto pristatymus).

Organizuojant darbą su tiksline mokinių grupe siūlome aptarti:

 • kaip tobulinti individualią mokinių pažangą;
 • kaip taikyti mąstymo žemėlapius pamokose (kryptingą ugdymąsi skatinanti metodika atsižvelgiant į mokymo strategijas);
 • kaip bendradarbiaujant su kolegomis (Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, „Revuonos“ pagrindine mokykla), pasinaudoti TAMO dienyno siūlomu individualios pažangos moduliu (kurti drauge ir diegti nuo 2018 m. rugsėjo);
 • kaip pritaikyti Erasmus+ projekte „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ parengtas rekomendacijas.

Idėjos pozityviai komunikacijai:

 • projekto metodas pamokoje (bendradarbiaujančios grupės; veiklos išeinant iš klasės);
 • klasės valandėlės su mokyklos specialistais (mokinių emocinei kompetencijai ugdyti);
 • susitarimai su tėvais (pvz. šeimos įsitraukimas į vertybių aptarimą);
 • refleksiniai pokalbiai (mokytojas – mokinys, administracija – mokytojai ir kt.) su nuostatomis "esu aktyvus dalyvis, klausytojų nėra".

Stažuotės nauda kūrybinės komandos narių profesiniam augimui yra neabejotina. Visada geroji patirtis yra naudinga, ypač kai kolegos labai geranoriškai ja dalinasi ir kviečia tolesniam bendradarbiavimui. Užsimezgė nauji ryšiai tolesniam bendravimui, kilo naujų idėjų. Sėkminga kolegų patirtis sustiprino mūsų siekį gilintis į pasirinktos temos sprendimo būdus, nebijoti eksperimentuoti.

 

Ataskaitą parengė                                                       Dalia Brazienė

KK narė