2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis finansuojas projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis finansuojamame projekte "Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas" Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001

Bendra informacija apie projektą

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą ir sudaryti prielaidas mokyklose (progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose) kurtis modernioms edukacinėms erdvėms.

Siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę mokyklose (progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose) septyniose Lietuvos mokyklose bus modernizuotos fizinės ir socialinės mokyklų aplinkos, t. y. sukurtos mokinių ir mokytojų poreikius atitinkančios edukacinės erdvės. Projekto įgyvendinimo metu kiekvienai mokyklai individualiai bus parengti techniniai projektai ir rekonstruojamos/remontuojamos mokyklų edukacinės erdvės, atliekant jose dalies patalpų rekonstrukciją/remontą ir aprūpinant būtina įranga bei baldais.

Įgyvendinus šį projektą, bus pagerintos mokymo(si) sąlygos ir galimybės siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams, stiprinti jų mokymosi motyvaciją; tuo pačiu šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės mokytojams suteiks galimybę ugdymo procese taikyti modernius, ugdytinių poreikius atliepiančius metodus.

Projekto administratorius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto partneris: Vilniaus dailės akademija

Projekto finansavimas: Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015 – 2018 metai

 Apie projekto įgyvendinimą Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla pagal švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos nustatytus kriterijus buvo atrinkta dalyvauti šiame projekte. Projekto uždavinys – modernizuoti Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos dalį edukacinių erdvių. Pagal projekto partnerio – Vilniaus dailės akademijos – parengtą techninį projektą mokykloje bus modernizuota dalis edukacinių erdvių, atnaujintos patalpos bus aprūpintos įranga ir baldais. Įgyvendinant mokyklos edukacinių erdvių modernizavimo idėją dalį lėšų atnaujinimui skyrė ir Kauno rajono savivaldybė. Šiuo metu mokykloje jau vykdomi rekonstrukcijos ir statybos darbai (aktų salės ir jos prieigų, vidaus patalpų mokomajame korpuse).

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas