Priėmimas į švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Vaikai į švietimų įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą ir laiką vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Tik esant laisvų vietų švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje.

Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną darbo valandomis) švietimo įstaigose, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba elektroniniu būdu, pagal prašymo pateikimo formą (pridedama). Tėvai (globėjai) prašyme gali pasirinkti dvi švietimo įstaigas ir nurodyti pasirinkimo pirmumą.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 192, Kaunas) prašymai priimami kiekvieną darbo dieną darbo valandomis 310 kab. Telefonai pasiteirauti: (8-37) 798606, +370 67232423. El. paštas: archyvas@kaunorkss.lt .

Elektroniniu būdu prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje  https://darzeliai.krs.lt  savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą raštu pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui arba Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos:

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai švietimo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus. Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai švietimo įstaigai prisijungę Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt  savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje (Savanorių pr. 192, Kaunas) kiekvieną darbo dieną darbo valandomis. Telefonai pasiteirauti:

310 kab. (8-37) 798606, +370 67232423. El. paštas: archyvas@kaunorkss.lt 

205 kab. (8-37) 332762.

Pirmumo teisė taikoma:
 • vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ir jo tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;
 • vaikui, kuriam nustatytas neįgalumas;
 • vaikams, kurių abu tėvai yra netekę 60–100 procentų darbingumo;
 • vaikui, kuris auga šeimoje, auginančioje vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • vaikams našlaičiams, vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);
 • vaikams iš šeimų, kur tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 7 metų;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą;
 • įvaikintiems ir globojamiems 2–5 metų vaikams.
Priimamų vaikų sąrašų sudarymas

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d.

Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. ir viešinami ugdymo įstaigose bei matomi darželių informacinėje sistemoje prisiregistravusiems tėvams (globėjams).

Vaikų priėmimas ir tėvų (globėjų) informavimas

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 kalendorinių darbo dienų privalo pasirašyti sutartį.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 kalendorinių darbo dienų terminą) sutartis nesudaroma – vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono  savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą ir kitą aktualią informaciją apie Kauno rajono darželius rasite adresu  https://darzeliai.krs.lt 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas