Priėmimo į neformaliojo švietimo mokyklas tvarka

PRIĖMIMAS Į GARLIAVOS MENO, RAJONO SPORTO, DZIUDO IR JOJIMO SPORTO  MOKYKLAS

 1.  Į Garliavos meno mokyklą, dirbančią pagal formaliojo švietimo programas, gali būti priimami vaikai ir mokiniai nuo 4 iki 18 metų.
 2.    Į Garliavos meno mokyklos Mėgėjų skyrių priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 12 metų.
 3.   Priėmimas į Garliavos meno mokyklą vykdomas:

3.1. pagrindinis – gegužės–birželio mėnesiais;

3.2. papildomas – rugsėjo mėnesį;

3.3. esant laisvų vietų, priėmimo laikas gali būti pratęstas.

 1. Vaikai ir mokiniai priimami tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymu mokyklos direktoriui.
 2. Priimant ugdytinius į specialiųjų gabumų ir gebėjimų reikalaujančias grupes (dainavimo, muzikavimo, dailės) patikrinami gebėjimai (klausos, koordinacijos, ritmikos, balso ir kt.):

5.1. patikrą atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurios pirmininkas direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui;

5.2. remdamasis komisijos protokolu, mokyklos direktorius priima ugdytinius į jo vadovaujamą mokyklą savo įsakymu.

 1. Vaikams ir mokiniams išvykus iš Garliavos meno mokyklos, jų asmens bylos lieka mokykloje. Gavus neformaliojo švietimo mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, šiai mokyklai išsiunčiamos dokumentų kopijos arba pateikiama dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 2. Sporto mokyklų grupės komplektuojamos vadovaujantis Sporto mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais:

7.1. į sporto mokyklas priimami vaikai ir mokiniai nuo 6 metų, atsižvelgiant į mokyklos veiklos specifiką ir programų pasiūlą;

7.2. ugdytinių priėmimas į sporto mokyklas vykdomas ištisus metus (jei grupės nesukomplektuotos). Pagrindinis – nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 dienos;

 1. Ugdytinio priėmimas į neformaliojo ugdymo mokyklas įforminamas sutartimi.
 2. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių duomenų bazę,  formuojama jo asmens byla.
 3. Mokestį už neformaliojo švietimo paslaugas nustato Kauno rajono savivaldybės taryba.
 4. Priimamų į meno ir sporto mokyklas ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su mokėjimo už programas (būrelius) įkainiais ir tvarka.

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas