Ugdymo įstaigų klasių komplektavimas

(Pagal  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-493 (2017 ir 2018 m. redakcijos))

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

  1. Mokyklos klasėje mokinių turi būti ne daugiau kaip:

1.1. 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą;

1.2. 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio mokymo programą;

1.3. 30, jei mokoma pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

  1. Dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams, todėl atitinkamai mažinamas didžiausiasis nustatytas tos klasės mokinių skaičius.
  2. Bendrojo ugdymo klasėje didžiausias mokinių skaičius, prasidėjus mokslo metams, išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip dviem mokiniais.
  3. Minimalus mokinių skaičius klasėje nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose kriterijų sąrašą.
  4. Bendrojo ugdymo klasės jungiamos mokytis pagal:

5.1. pradinio ugdymo programą – gali būti jungiamos dvi, trys ar keturios klasės. Didžiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje –24, suaugusiųjų pradinio ugdymo jungtinėje klasėje –30 mokinių.

5.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės) – jungiamos dvi  gretutinės klasės. Didžiausias  mokinių skaičius klasėje (ir suaugusiųjų) –30.  Mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį klasės nejungiamos;

  1. Mokyklų klasių skaičius nustatomas:

6.1. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų kovo 1 d. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia, o iki liepos 1 d. patikslina informaciją apie prognozuojamą klasių skaičių ir mokinių skaičių jose;

6.2. mokyklų klasių ir jose esančių mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teikia tvirtinti Tarybai;

6.3. Taryba mokyklų klasių ir juose esančių mokinių skaičių, o priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse nustato iki einamųjų metų kovo 31 d., patikslina iki rugsėjo 1 d. Nustatant klasių skaičių, atsižvelgiama į pageidaujančių mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijos vaikų skaičių, mokyklos pastatų ir patalpų atitiktį higienos normoms;

6.4. jeigu iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis nei Tarybos nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrąją pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, Tarybos sprendimu didinamas, mokyklos direktoriui iki rugpjūčio 1 d. pateikus motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui dėl leidimo komplektuoti daugiau klasių komplektų;

6.5. jeigu mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius Tarybos sprendimu mažinamas.

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 62
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 49
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 73 16 80
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 33 27 14
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 27 14
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 82
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 86 06
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 25 17
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Ieva Nefienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 98
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 26 70
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 29 23
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 60
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 39 72 96
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 33 28 14
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 35 32
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 79 57 30
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 73 16 80
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Mindaugas Marcinkevičius
Vairuotojas
(8 687) 92 414
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas