Ugdymo įstaigų klasių komplektavimas

(Pagal  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-493 (2017 ir 2018 m. redakcijos))

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

  1. Mokyklos klasėje mokinių turi būti ne daugiau kaip:

1.1. 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą;

1.2. 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio mokymo programą;

1.3. 30, jei mokoma pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

  1. Dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams, todėl atitinkamai mažinamas didžiausiasis nustatytas tos klasės mokinių skaičius.
  2. Bendrojo ugdymo klasėje didžiausias mokinių skaičius, prasidėjus mokslo metams, išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip dviem mokiniais.
  3. Minimalus mokinių skaičius klasėje nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose kriterijų sąrašą.
  4. Bendrojo ugdymo klasės jungiamos mokytis pagal:

5.1. pradinio ugdymo programą – gali būti jungiamos dvi, trys ar keturios klasės. Didžiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje –24, suaugusiųjų pradinio ugdymo jungtinėje klasėje –30 mokinių.

5.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės) – jungiamos dvi  gretutinės klasės. Didžiausias  mokinių skaičius klasėje (ir suaugusiųjų) –30.  Mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį klasės nejungiamos;

  1. Mokyklų klasių skaičius nustatomas:

6.1. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų kovo 1 d. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia, o iki liepos 1 d. patikslina informaciją apie prognozuojamą klasių skaičių ir mokinių skaičių jose;

6.2. mokyklų klasių ir jose esančių mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teikia tvirtinti Tarybai;

6.3. Taryba mokyklų klasių ir juose esančių mokinių skaičių, o priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse nustato iki einamųjų metų kovo 31 d., patikslina iki rugsėjo 1 d. Nustatant klasių skaičių, atsižvelgiama į pageidaujančių mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijos vaikų skaičių, mokyklos pastatų ir patalpų atitiktį higienos normoms;

6.4. jeigu iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis nei Tarybos nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrąją pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, Tarybos sprendimu didinamas, mokyklos direktoriui iki rugpjūčio 1 d. pateikus motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui dėl leidimo komplektuoti daugiau klasių komplektų;

6.5. jeigu mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius Tarybos sprendimu mažinamas.

 

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. specialistas
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas