Švietimo centro

Lapkritis 

ŠVIETIMO CENTRAS

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt , krscentras.puslapiai.lt. Interneto puslapis www.centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI  tel. (8 37) 380 065, el.paštas ppt@centras.krs.lt

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Būtina išankstinė registracija tel. 332529 arba e. paštas info@centras.krs.lt

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

1.Anglų kalbos kursai pradedantiesiems (A1 lygis). Renkama nauja grupė.

Kursų pradžia lapkričio

20 d. 15 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

2.Anglų kalbos pasitobulinimo kursai (B1 lygis).

Ketvirtadieniais 15.30 val. Švietimo centre

E. Žaromskienė

3.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai meninio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Lektoriai: dr. V. Kazragytė, J. Sidabrienė, D. Žitkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija.

Registracija https://forms.gle/WTfQQGhBU3wsN6Qx6

Lapkričio

25 d. ir 26 d.

10 val.

Švietimo centre Tęsinys gruodžio mėn.

R. Sasnauskienė

SEMINARAI

4.Seminaras „Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje nuo 2020 m.: nauji reikalavimai, iššūkiai, būtini darbai“.

Lektorė – Rasa Rockinienė

Registracija https://forms.gle/p5r3RNB73qSRSQxZA

Lapkričio 6 d.

10 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

5.Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams „Mokyklų vadovo inovacinės veiklos turinys”.

Lektorė – Vaida Budreckienė

Registracija https://forms.gle/q1p4SxHyX59jNhgXA

Lapkričio 6 d.

10 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

6.„Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais“.

Registracija https://forms.gle/wfeTjDVCAfefgZnR7

Lapkričio 6 d.

13 val.

Kauno l/d „Kodėlčiukas”

R. Sasnauskienė

7.Seminaras valstybės tarnautojams, seniūnams, seniūnų pavaduotojams ir kt. biudžetinių įstaigų darbuotojams „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2019 m.“

Lektorius – Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas.

Lapkričio 7 d.

10.00 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

8.Seminaras ikimokyklinių įstaigų mokytojams „Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai organizacijoje”.

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė

Lapkričio 8 d.

13 val.

Kauno l/d „Varpelis”

R. Sasnauskienė

9.Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų darbuotojams Šakiuose (projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“) „Kultūros renginių organizavimas, meninių projektų kūrimas ir jų įgyvendinimas”.

Lapkričio 12 d.

10 val.

Šakių kultūros centre

L.Montrimaitė

10.eminaras Kauno Palemono gimnazijos mokytojams ,,Socialinio emocinio intelekto ugdymas”.

Lektorė – Evelina Savickaitė - Kazlauskė, psichologė.

Lapkričio 13 d.

14.30 val.

Kauno Palemono gimnazijoje

V. Stipinienė

11.Mokymų programa Kauno rajono švietimo įstaigų (mokyklų) vadovams „Vadovo emocinis intelektas (EQ) - būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti. Arba kaip nedemotyvuoti žmonių?”, II dalis.

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė, konsultantė.

Lapkričio 14 d.

10 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

12.Seminaras pradinio ugdymo mokytojams ,,Socialinio emocinio intelekto ugdymas”.

Lektorė – Evelina Savickaitė-Kazlauskė, psichologė.

Registracija https://forms.gle/saWaohNTucf1ScKF9

Lapkričio 14 d.

14 val.

Vieta derinama

V. Stipinienė

13.Seminaras ikimokyklinių įstaigų mokytojams ir pagalbos vaikui spacialistams „Z kartos vaikai: indigo ar turintys spec.poreikių? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?”.

Registracija Kauno l/d „Spindulys”.

Lektorė – Rasa Šilalytė, psichologė, psichoanalitikė.

Lapkričio 14 d.

10 val.

Kauno l/d „Spindulys”

R. Sasnauskienė

14.„Vaikų turizmo  renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais”.

Lapkričio 18 d.

14 val.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje

R. Sasnauskienė

15.eminaras ugdymo įstaigų vadovams ,,Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2019 m.“.

Lektorius – Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas.

Registracija https://forms.gle/aB5tV1c5VojbPvXc7

Lapkričio 19 d.

10 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

 

16.Seminaras-praktikumas pavaduotojams ugdymui „Mokinio pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas“. Pamokos stebėjimas, analizė. „Individualizuotų ir diferencijuotų strategijų taikymas pamokoje“.

Pamoką veda matematikos mokytoja metodininkė D.Reizgienė ir IT mokytoja metodininkė A.Polonskienė.

Lapkričio 20 d.

3 pamoka. Dalyviai renkasi 9.30 val.

Vilkijos gimnazijoje

L. Ruzgienė

A. Chamrovski

 

17.Nemokamas seminaras Kauno rajono psichologams ir socialiniams pedagogams „EQ svarba ir  jo lavinimo galimybės su PKG metodinėmis priemonėmis“.

Lektorė – Gintarė Meslinienė, psichologinio konsultavimo grupės lektorė.

Registracija https://forms.gle/9gFPx2H2Ms1Lae7QA

Lapkričio 20 d.

10 val.

Švietimo centre

R. Stonienė

18.Seminaras geografijos mokytojams apie Aziją.

Lektorius – dr. Armandas Rumšas, mokytojas, vertėjas, mokslinių straipsnių autorius, keliautojas.

Registracija https://forms.gle/RP7tFiU7bJZSh3PD8

Lapkričio 21 d.

14 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

19.Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojams, direktorių pavaduotojams ugdymui „Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis“.

Lektorė – dr.Asta Tamušauskaitė.

Registracija https://forms.gle/yZCQabUhsX4s7ciY9

Lapkričio 22 d.

13 val.

Švietimo centre

R. Sasnauskienė

20.Seminaras įvairių dalykų mokytojams ir direktorių pavaduotojams ugdymui „Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties“.

Lektorė – dr. Rasa Nedzinskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija.

Registracija https://forms.gle/w3KGNJbkqV53ApZH8

Lapkričio 29 d.

12 val.

Švietimo centre

E. Žaromskienė

METODINĖ VEIKLA

21.Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir tėvų kūrybinių darbų paroda-konkursas „Netradiciniai lavinamieji žaislai“. Darbus pristatyti iki lapkričio 11 d.

Lapkričio 19-29 d.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

R. Sasnauskienė

 

22.Kauno rajono Garliavos zonos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų paroda „Mažas sniego pūkeli“.

Lapkričio-gruodžio mėn.

Jonučių darželyje

R. Sasnauskienė

23.Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojų edukacinė išvyka „Projektinių veiklų organizavimo patirtis tobulinant ugdymo proceso kokybę Vilniaus ikimokyklinėse įstaigose“.

Lapkričio 5 d

Išvykimo vieta ir laikas derinama

R. Sasnauskienė

24.Tikybos pamokas lankančių mokinių konferencija „Sakralios vietos Kauno regione“.

Lapkričio 6 d.

13 val.

Garliavos

Juozo Lukšos gimnazijoje

L. Montrimaitė

25.Tarptautinė konferencija muzikos mokytojams „Fortepijono pamokos XXI muzikos mokykloje. Etiniai ir psichologiniai ugdymo proceso aspektai“.

Lapkričio 6 d.

10.30 val.

Kauno I-ojoje muzikos mokykloje

(Gruodžio g. 25, Kaunas)

L. Ruzgienė

26.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto SMART-MT vietos veiklos grupės  susitikimas.

Lapkričio 11 d.

15 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

27.Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Sėkmingo vaiko ugdymosi prielaidos”

Registracija Jonučių l/d.

Lapkričio 12 d.

9.30 val.

Jonučių l/d

R. Sasnauskienė

 

28.Technologijų mokytojų susirinkimas.

Lapkričio 12 d.

14.30 val.

Švietimo centre

V. Stipinienė

29.Menų (muzikos, šokio, dailės) mokytojų susirinkimas.

Lapkričio 13 d.

14.30 val.

Švietimo centre

V. Stipinienė

30.Lietuvių kalbos mokytojų edukacinė išvyka-seminaras „Raseiniai. Betygalos kraštas. Literatūriniai ir etnokultūriniai kontekstai“. Registracija iki lapkričio 6 d. el. paštu montrimaite.loreta@gmail.com arba tel. 8 655 62837

Lapkričio 15 d.

Išvykimo vieta ir laikas bus patikslinti

L. Montrimaitė

Z. Petraitienė

31.Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų 2-3 klasių mokinių konkursas ,,Gudrutis“.

Lapkričio 15 d

12 val.

Ringaudų pradinėje mokykloje

V. Stipinienė

 

32.Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Lapkričio 18 d.

14.30 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

33.Metodinė diena priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Aš saugus – kai žinau”.

Metodinė diena ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojams „Aš sveikas – kai žinau”.

Lapkričio 19 d.

9.30 val.

Noreikiškių l/d „Ąžuolėlis”

R. Sasnauskienė

 

34.SSM strateginės grupės pasitarimas.

Lapkričio 19 d.

14 val.

Švietimo centre

L. Ruzgienė

R. Sasnauskienė

35.Kauno rajono ir Kauno miesto mokinių lietuvių kalbos konferencija „Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet - mano!“, skirta Vaižganto ir Vietovardžių metams paminėti.

Lapkričio 20 d.

12 val.

Neveronių gimnazijoje

L. Montrimaitė

36.Psichologų  metodinis pasitarimas. Sudėtingų atvejų analizė ir aptarimas.

Lapkričio 20 d.

12.30 val.

Švietimo centre

R. Stonienė

37.Ikimokyklinių įstaigų mokytojų metodinė diena „Prevencinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Registracija Karmėlavos l/d „Žilvitis”.

Lapkričio 21 d.

 9.30 val.

Karmėlavos l/d „Žilvitis”

R. Sasnauskienė

 

38.Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas dėl projekto „Ar pažįsti Kauno kraštą?“ įgyvendinimo.

Lapkričio 21 d.

13.30

Kauno r. PPT (Lietuvių g. 22, Kaunas)

E. Šukienė

R. Šimkevičius

R. Jankevičienė

39.Geografijos mokytojų metodinė diena.

lapkričio 21 d.

14 val.

Vilkijos gimnazijoje

R. Sasnauskienė

40.Rusų ir užsienio kalbos mokytojų edukacinė išvyka „Lietuvos palikimas Gardine: kultūra ir švietimas“ ir susitikimas su Gardino valstybinės gimnazijos mokytojais.

Lapkričio 22 d.

Išvykimo vieta ir laikas derinami

D. Klimantavičienė

41.Dailės mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.

Laikas ir data derinama

Švietimo centre

V. Stipinienė

42.Etikos mokytojų susirinkimas.

Lapkričio 25 d

14 val.

Švietimo centre

D. Klimantavičienė

43.Anglų kalbos konkursas bendrojo ugdymo mokyklų 5-9 klasių mokiniams “Spelling Bee”.

Lapkričio 26 d.

10 val.

Vieta derinama

E. Žaromskienė

44.Edukacinė programa technologijų mokytojams ,,Šaltų užkandžių gaminimas. Serviravimas“. Registracija iki lapkričio 18 d. el.p. virginija.stipiniene@centras.krs.lt arba tel. 8 678 609 33

Lapkričio 26 d.

12.30 val.

UAB ,,BakerStreet”

(Raguvos g. 5, Kaunas)

V. Stipinienė

45.Biologijos mokytojų metodinė diena.

Lapkričio 27 d

14.00

Šlienavos pagrindinėje mokykloje

D. Klimantavičienė

46.Kauno apskrities bendrojo ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių konferencija ,,Mokinys-mokiniui“.

Lapkričio 28 d.

10 val.

Domeikavos gimnazijoje

I. Šukauskienė

A.Markauskienė

47.Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo įstaigų vadovų dalykinė stažuotė Kauno rajone. Gerosios patirties sklaida.

Lapkričio

28-29 d.

L. Ruzgienė

48.Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinė-praktinė konferencija „Keturios fizinio ugdymo pamokos – patiks ir jums“.

 

Lapkričio 29 d.

10 val.

Kauno Rokų gimnazijoje (Vijūnų g. 2, Kaunas)

L. Trinkūnienė

L. Montrimaitė

49.Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje II“, skirta Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams)

Registracija nuo lapkričio 4 d. iki lapkričio 25 d.

Registracija https://forms.gle/WuNDEnveNyJYoPeY7

Gruodžio 4 d. Raudondvario

Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje (Instituto g. 20, Raudondvaris)

D. Balčiūnas

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

50.Nacionalinės 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginiai seniūnijose.

Lapkričio 18-24 d.

 

L. Montrimaitė

51.Seminaras ir edukacija neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams Raudondvario dvaro rūmuose, skirta 2019 m. suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.

Lapkričio 21 d.

Laikas derinamas

 

L. Montrimaitė

TAU

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm

52.Protų mūšis „Kietas riešutėlis: smaragdinis Lietuvos kraštas“.

Lapkričio 7  d.

14 val.

Ramučių kultūros centre

E. Žaromskienė

53.Trečioji Kauno rajono TAU studentų sporto fiesta.

Lapkričio 28 d.

13 val.

Kauno rajono socialinių paslaugų centre

(Ežero g. 3, Kaunas)

E. Žaromskienė

PROJEKTAI

54.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-EASY) intelektinių produktų testavimas - mokymai suaugusiųjų švietėjams.

Lapkričio mėn.

Vieta ir datos tikslinamos

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

55.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-EASY) partnerių virtualus pasitarimas.

Lapkričio 26 d.

16 val.

L. Montrimaitė

56.Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“” SMART_MT virtualus partnerių pasitarimas.

Data ir laikas derinami

L. Ruzgienė

57.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Mokytojas 4.0“ parengiamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

D. Klimantavičienė

58.Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto “Mokytojas 4.0“ partnerių susitikimas Lenkijoje. 

Lapkričio 12-13 d.

D. Klimantavičienė

L. Montrimaitė

KITA VEIKLA

59.Brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 

Iki lapkričio 22 d.

R. Zabielienė

E. Šukienė

60.Kauno rajono švietimo centro strateginio plano 2020-2022 metams rengimas.

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja ugdymui
(8 37) 799 555
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja kultūrai
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja finansams
(8 37) 332 942
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas sportui
(8 37) 795 730
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė
(8 37) 330 931
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 679
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 762
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 749
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė
(8 37) 731 680
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja
(8 37) 731 680
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Gintautas Malinauskas
Vyr. inžinierius
(8 37) 332 714
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 714
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Simona Banionienė
Vyr. specialistė
(8 37) 798 606
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 517
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 670
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 923
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas
(8 37) 332 923
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė
(8 37) 799 560
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 397 296
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė
(8 37) 79 95 66
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 814
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 610) 01 151
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 532
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė
(8 37) 332 698
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas
(8 37) 795 730
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė
Lukas Beitnaras
Darbuotojas
(8 37) 795 730
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Alvydas Dabrišius
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas