Švietimo centro

Birželio mėn.

 ŠVIETIMO CENTRAS

Karantino metu Kauno rajono švietimo centro darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jums rūpimais klausimais galite susisiekti su jais elektroniniu paštu. Darbuotojų kontaktus rasite Švietimo centro internetinėje svetainėje http://centras.krs.lt/kontaktai/

 Nauja registracija MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMUI laikinai  nevyksta.

Klientus, užsiregistravusius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui iki karantino, apie naują atvykimo laiką informuosime telefonu.

Konsultacijos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomos mišriu (nuotoliniu ir tiesioginiu) būdu.

Konsultacijos teikiamos Švietimo centro internetinėje svetainėje http://centras.krs.lt/kontaktai/ nurodytais kontaktais.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas

1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

Lektorė - Jurgita Surgėlienė, Kauno T. Ivanausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. specialioji pedagogė - logopedė, socialinių mokslų daktarė.

Birželio 9, 11, 16 d.

nuo 14 val. nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

E. Žaromskienė

2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

Lektorė - Vilma Narkevičienė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro psichologė.

Birželio 10, 15, 17 d.

nuo 14 val. nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

E. Žaromskienė

3. Pedagoginių psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo mokytoju ir neturintiems pedagogo kvalifikacijos.

Kursai vyks dalinai nuotoliniu būdu.

Lektoriai: A.Lapėnienė, V.Lapėnas, T. Malvicė

 

Kontaktiniai susitikimai: birželio 4, 9, 12, 16, 19, 23, 26 ir 30 d.

nuo 9 val.

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 21, Garliava)

L. Montrimaitė

4. Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas” mokytojams „Pedagogo vaidmuo vaiko žaidime” pagal profesinio tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio korekcija per žaidimus”

Lektorė: psichologė Eglė Gudelienė.

Birželio 10 d. 10 val.

Kauno l/d „Aviliukas”

R. Sasnauskienė

5. Kompiuterinio raštingumo kursai kultūros darbuotojams.

Data tikslinama, nuotoliniu būdu

L. Montrimaitė

D. Klimantavičienė

METODINĖ VEIKLA

6. Metodinių valandų ciklas įvairių dalykų mokytojams ,,Valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualių edukacijų integravimo pamokose galimybės”.

Temos:

●        ,,Šabas - viena diena Viešpačiui…”

Registracija: https://forms.gle/v7XHPyGg4f66JmSNA

●        ,,Žydų kalendoriaus šventės“;

Registracija: https://forms.gle/DrQq5V68t3x3VX8B7

●        „Vilniaus Gaonas – žydų išminčius, litvakų dvasinis lyderis“;

●        Registracija: https://forms.gle/Z3V2y2iZ7f7aRPWc8    

nuotoliniu būdu

,,Zoom“ platformoje

 

Birželio 8 d. 11 val.

 

Birželio 9 d. 11 val.

 

Birželio 10 d. 11.30 val.

 

Birželio 11 d. 10 val.

V. Stipinienė

 

„Vaikų auklėjimas tradicinėje žydų šeimoje“:

●        I dalis

Registracija: https://forms.gle/XiZfQj9UpzDk6ZAM6

●        II dalis

Registracija:  https://forms.gle/owv72LMaHicXw4TL9

●        III dalis

Registracija: https://forms.gle/iWtgBFsFPrWRkauX6

Virtualius susitikimus ves Valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus muziejininkės - edukatorės

Jurgita Jackevičiūtė ir Natalja Cheifec.           

Birželio 15 d. 11 val.

Birželio 16 d. 11 val.

Birželio 17 d. 11 val.

 

7. Socialinių pedagogų pasitarimas nuotoliniu būdu.

Darbinių atvejų aptarimas.

Registracija: https://forms.gle/4MLsoDaoq9BESUj96

Birželio 9 d. 11 val.

nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

A.Markauskienė

8. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/utKzLRu2QhHysT478

Birželio 10 d. 10 val.

nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

L. Ruzgienė

9. Psichologų mini konferencija “Ugdymo įstaigos psichologo nuotolinio darbo subtilumai karantino metu” .

Dalyvauja Kauno ir Prienų rajonų ugdymo įstaigų psichologai.

Registracija: https://forms.gle/KErfcheUcS5cKczA7

Birželio 10 d. nuo 13 val.

nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

R. Stonienė

10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų pasitarimas.

Registracija: https://forms.gle/4DHqV5gfSkR4BoWe6

Birželio 10 d. 13.30 val.

Vieta derinama

R. Sasnauskienė

11. Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų pasitarimas „Gerosios patirties sklaida dirbant nuotoliniu būdu”.

Registracija: https://forms.gle/2zuazE7v2emaaNfGA

Birželio 11 d. 13 val.

Nuotoliniu būdu ,,Zoom“ platformoje

R. Sasnauskienė

12. Istorijos mokytojų metodinė išvyka-ekskursija ,,Panemunės pilys: edukacijos galimybės"

Laikas ir data derinama

V. Stipinienė

KONKURSAI IR PARODOS

13. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų praktinės patirties sklaidos renginys „Aš galiu“.

Birželio 1 d. – liepos 25 d.

nuotoliniu būdu

R. Sasnauskienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS

14. Švietimo centro naujienlaiškio rengimas.

Iki birželio 12 d.

L. Montrimaitė

PROJEKTAI

15. Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) intelektinių produktų IO2,IO3 ir IO4 tobulinimas ir koregavimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

16. Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) projekto metu sukurtų intelektinių produktų viešinimo renginys.

Birželio 17 d. 10 val.

Vieta tikslinama

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

17. Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  modulio „Kibernetinis saugumas mokykloje ir popamokinėje veikloje“ rengimas.

Visą mėnesį

D. Klimantavičienė

18. Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ einamieji darbai.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

19. Profesinio orientavimo projekto STEAM paruošiamieji darbai.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

KITA VEIKLA

20. Kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams, mokyklų vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams rengimas.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

R. Sasnauskienė

V. Stipinienė

A. Čibirienė

21. Nuotolinio mokymo(si) išteklių talpyklos atnaujinimas papildant naudingomis nuorodomis, metodine ir mokymo(si) medžiaga mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pagal sritis/dalykus.

Visą mėnesį

L. Ruzgienė

E. Žaromskienė

L. Montrimaitė

R. Sasnauskienė

V. Stipinienė

A. Čibirienė

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

A.Markauskienė

R. Stonienė

22. Ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

23. Priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

24. Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

A. Markauskienė

R. Stonienė

J. Taleikytė

R. Ramanauskienė

25. Brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas.

Visą mėnesį

R. Ramanauskienė

26. Pažymų dėl specialiojo ugdymo pratęsimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal ugdymo įstaigų pateiktus dokumentus.

 

Karantino metu

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

27. Konsultacijų švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams/rūpintojams),  mokiniams teikimas nuotoliniu būdu.

Visą mėnesį

D. Balčiūnas

E. Šukienė

R. Zabielienė

R. Stonienė

A. Markauskienė

J. Taleikytė

28. Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas.

Visą mėnesį

E. Šukienė

R. Zabielienė

Kontaktai

Jonas Petkevičius
Vedėjas
(8 37) 330 932
Pareigybės aprašymas
Morta Poderienė
Vedėjo pavaduotoja (finansams)
(8 37) 332 942
Pareigybės aprašymas
Alvyra Čičinskienė
Vedėjo pavaduotoja (kultūrai)
(8 37) 798 560; (8 687) 47 195
Pareigybės aprašymas
Arūnas Talalas
Vedėjo pavaduotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Nijolė Benikienė
Vedėjo pavaduotoja (ugdymui)
(8 37) 799 555
Pareigybės aprašymas
Toma Dobrovolskienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Vitalija Pranaitienė
Vyr. specialistė (dokumentų valdymas)
(8 37) 330 931
Pareigybės aprašymas
Aistė Tvysienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Lina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Vaida Čekavičiūtė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
Pareigybės aprašymas
Nijolė Tuomienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Daina Makūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Vilma Staševičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Indrė Andriuškienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 799 560
Pareigybės aprašymas
Ramutė Vegienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 79 95 66
Pareigybės aprašymas
Daiva Olšauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Inga Usevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Donata Matuliauskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 698
Pareigybės aprašymas
Rūta Požerskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Nijolė Acuvienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Laimutė Mečienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 670
Pareigybės aprašymas
Aušra Linkevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolita Vaidotienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 517
Pareigybės aprašymas
Jolanta Ciganienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Angelė Auglienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Laima Venskūnienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 814
Pareigybės aprašymas
Aušra Marcinkevičiūtė
Vyr. specialistas (centralizuota buhalterija)
(8 37) 332 923
Pareigybės aprašymas
Džemilija Kučinskienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 37) 397 296
Pareigybės aprašymas
Airina Andriuškevičienė
Vyr. specialistė (centralizuota buhalterija)
(8 610) 01 151
Pareigybės aprašymas
Birutė Savickienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Ona Adamonienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 793 532
Pareigybės aprašymas
Birutė Jagrienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Violeta Kutkienė
Vyr. specialistė (kultūrai)
(8 37) 798 679
Pareigybės aprašymas
Jonas Statkevičius
Vyresn. specialistas
(8 605) 51 923
Pareigybės aprašymas
Aurimas Radzevičius
Vyr. specialistas (sportui)
(8 37) 795 730
Pareigybės aprašymas
Lukas Beitnaras
Darbuotojas (sportui)
(8 37) 795 730
Dalia Brazienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Miglė Trainienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Sondra Pakalnienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 749
Pareigybės aprašymas
Renata Valaitytė-Ramuckienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Jolanta Jankauskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Pareigybės aprašymas
Nijolė Jasinavičienė
Darbuotoja (švietimo organizavimas)
(8 37) 731 680
Jūratė Chudinskienė
Vyr. specialistė (švietimo organizavimas)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Asta Simanauskienė
Vyr. specialistė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 332 762
Pareigybės aprašymas
Skaidra Katilienė
Vyr. specialistė (mokinių pavežėjimas)
(8 37) 332 714
Pareigybės aprašymas
Roma Šumskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 793 582
Pareigybės aprašymas
Žydra Narbutienė
Vyr. specialistė (maitinimo organizavimas švietimo įstaigose)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Simona Banionienė
Vyr. specialistė (centralizuotas vaikų priėmimas į darželius)
(8 37) 798 606
Pareigybės aprašymas
Lina Oleškevičienė
Vyr. specialistė (archyvas)
(8 37) 73 33 73
Feliksas Gedvilas
Vyr. specialistas
(8 37) 799 566
Pareigybės aprašymas
Algimantas Balčiūnas
Vairuotojas
(8 682) 30 300
Pareigybės aprašymas
Jonas Mendžinskas
Vairuotojas
(8 672) 93 925
Pareigybės aprašymas
Arvydas Alkovikas
Vairuotojas
(8 682) 23 302
Pareigybės aprašymas
Virgilijus Pukalskas
Vairuotojas
(8 614) 14 554
Pareigybės aprašymas
Genovaitė Mendžinskienė
Valytojas
Pareigybės aprašymas