Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

 

SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu teisės srityje arba turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir 1 m. darbo patirtį daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinime, daugiabučių namų valdyme;
 2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Aplinkos apsaugos įstatymus;
 3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
 5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Konsultuoti daugiabučių namų butų savininkus bendrijų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais, vykdyti Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, organizuoti ir koordinuoti daugiabučių namų modernizavimo programą.

Veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo koordinavimas, daugiabučių namų valdymo organų priežiūra ir kontrolė, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jurgita.rakauskaite@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriuje (219 kab., Savanorių pr. 276, Kaunas, tel. 8 670 88544).


 

SKELBIAMA ATRANKA Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu statybos, projektavimo, inžinerijos srityje;
 2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Aplinkos apsaugos, Statybos įstatymus;
 3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
 5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Darbo pobūdis:

Organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus bei vykdyti statinių techninę priežiūrą.

Veiklos sritis – statybų, statybos proceso techninės priežiūros ir statinių techninė priežiūra.

Dokumentus ir gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: jurgita.rakauskaite@krs.lt

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriuje (219 kab., Savanorių pr. 276, Kaunas, tel. 8 670 88544).


SKELBIAMAS KONKURSAS Į VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

Bendrovės pavadinimas ir buveinė: Vaiko gerovės centras „Gynia“, Kauno r. sav. Pagynės k. Liepų g. 10.

Pareigos: direktorius.

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti centro darbą;
 6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 7. gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;
 8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų (iki 2019 m. liepos 16 d. įskaitytinai) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos svetainėje dienos.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, privalo pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą pretendento anketą (PRIDEDAMA).
 6. Veiklos programą/strateginės veiklos gaires.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!

www.testavimas.vtd.lt

 

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (220 kab., Savanorių pr. 276, Kaunas, tel. 8 674 58329, el. paštas: indre.stankiene@krs.lt).


 

 

Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes Kauno rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Greta Silickaitė
Darbuotoja