Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

KONKURSAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Skelbimo Nr.: 43963

Skelbimo data: 2020-03-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,40

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Direktoriaus 2020-02-19 įsakymu Nr. ĮS-404

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga propaguoti ir vystyti kūno kultūrą ir sportą Kauno rajono gyventojų tarpe, siekti sudaryti sąlygas ir galimybes rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – Kauno rajono sporto politikos formavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų sporto organizavimo ir (ar) priežiūros darbo patirtį, įgytą viešojo administravimo įstaigoje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto politiką, valstybinių ir visuomeninių sporto organizacijų struktūrą ir jų veiklos kryptis, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, rengti programas ir projektus, teikti konsultacijas;
4.7. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia kūno kultūros ir sporto srityje iškylančias problemas Kauno rajone;
5.2. sudaro sąlygas rajono gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu;
5.3. koordinuoja rajono sporto klubų veiklą, kuruoja Kauno rajone esančių neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą;
5.4. dalyvauja kuriant Kauno rajono sporto plėtotės programas;
5.5. organizuoja rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pagrindinių mokyklų, gimnazijų, seniūnijų sporto varžybas;
5.6. sudaro visų amžiaus pakopų rajono rinktines komandas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjo pavaduotojui sportui dėl rajono sportininkų ir komandų delegavimo į Lietuvos čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas, taip pat varžybas užsienyje;
5.7. organizuoja ir vykdo aukštesniųjų valdymo institucijų paskirtas šalies sporto varžybas, renginius Kauno rajone;
5.8. skelbia informaciją apie vykdomus ir įvykusius renginius spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose;
5.9. rūpinasi rajono fizinio ugdymo mokytojų ir trenerių  kvalifikacijos kėlimu, ruošia dokumentus būtinus sportininkų meistriškumo pakopų suteikimui;
5.10. sudaro sporto šakų kalendorinius planus, organizuoja ir vykdo įvairių sporto šakų čempionatus, pirmenybes ir kitas varžybas;
5.11. vykdo visų švietimo įstaigų fizinio ugdymo proceso ir popamokinės veiklos kontrolę;
5.12. vykdo mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimą Kauno rajone;
5.13. pavaduoja vedėjo pavaduotoją sportui ir vyriausiąjį specialistą, jiems nesant darbe;
5.14. pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotoją sportui, kitą Skyriaus darbuotoją, jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių metu;
5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo bei vedėjo pavaduotojo sportui nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui.
__________________________________________

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: 1. Aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą patvirtinančio diplomo kopija; 2. Ne mažesnę kaip 1 metų sporto organizavimo ir (ar) priežiūros darbo patirtį, įgytą viešojo administravimo įstaigoje, patvirtinančio dokumento kopija; 3. Vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimo kopija.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė

Telefonas: 8 5 2196812

El.paštas: egle.karlonaite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Dokumentai į konkursą priimami iki 2020 m. kovo 20 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/


KONKURSAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Skelbimo Nr.: 43971

Skelbimo data: 2020-03-05

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Garliavos apylinkių seniūnijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,40

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-02-17 įsakymu Nr. ĮS-391          

GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Garliavos apylinkių seniūnijos (toliau – Seniūnija) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti seniūnui vykdyti viešojo administravimo funkcijas, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – dokumentų valdyme, personalo valdyme, turto valdyme ir priežiūroje, viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, archyvo darbo organizavimą, mokėti analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje;
4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
4.6. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
5.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5.2. koordinuoja Seniūnijos raštvedybos organizavimą, dokumentų registravimą, seniūnijos rengiamų seniūno įsakymų, sudaromų sutarčių projektų rengimą;
5.3. rengia pažymas apie šeimos sudėtį, charakteristikas ir kitas pažymas, remiantis seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų ir juridinių asmenų prašymais;
5.4. priima prašymus ir rengia leidimus prekybai, medžių kirtimui, išduoda leidimus laidoti, kasinėti, važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, rengia ataskaitas;
5.5. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas;
5.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
5.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.8. organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo jų apskaitą ir viešinimą;
5.9. vykdo seniūnijos teritorijoje Kauno rajono savivaldybės švaros ir tvarkos, Gyvūnų laikymo, Želdynų ir želdinių apsaugos, Atliekų tvarkymo ir kitų taisyklių kontrolę, ruošia administracinių nusižengimų protokolus;
5.10. atstovauja Seniūnijai, tvarkant komunalinių atliekų išvežimą;
5.11. inicijuoja adresų ir gatvėvardžių suteikimą Seniūnijos teritorijoje;
5.12. padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, gyventojų apklausas, susirinkimus, seniūnaičių sueigas, seniūno įgaliojimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose;
5.13. kartu su seniūnu konsultuoja Seniūnijos gyventojus, teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą;
5.14. siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Seniūnijos darbą, seniūno atostogų, komandiruočių, ligos laiku be atskiro Administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
    
6. Valstybės tarnautojas yra pavaldus seniūnui.
____________________________

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: 1. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 2. Ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį patvirtinančio dokumento kopija; 3. Vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą patvirtinančio dokumento kopija.

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Diana Černiavska

Telefonas: 8 5 2196813

El.paštas: diana.cerniavska@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Dokumentai į konkursą priimami iki 2020 m. kovo 20 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ 

 

Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes Kauno rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Pareigybės aprašymas
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Pareigybės aprašymas
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Pareigybės aprašymas
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja
(8 672) 11 307