Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42662

Skelbimo data: 2019-10-22

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymu Nr. ĮS-1585

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisinę pagalbą bei teisinę informaciją Savivaldybės darbuotojams, Tarybos nariams, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose, rengti ir derinti Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengti atsakymus į gyventojų ir kitų asmenų prašymus, paklausimus, skundus, teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą ir vykdyti su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
   
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę, asmens duomenų apsaugą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atstovauja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose institucijose;
5.2. rengia teismams ir kitoms institucijoms procesinius dokumentus;
5.3. teikia metodinę pagalbą bei teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos skyriams, Tarybos nariams, darbo grupėms ir komisijoms;
5.4. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pareiškimus bei rengia į juos atsakymus;
5.5. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklai reikalingas sutartis;
5.6. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Kauno rajono gyventojams;
5.7. vykdo su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas;
5.8. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.9. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
5.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Administracijos vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________

Susipažinau

______________
(Parašas)  

___________________
(Vardas ir pavardė)

____________  
(Data)

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: 1. aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 2. ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 219 6839, Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankų specialistė.

 


SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42596

Skelbimo data: 2019-10-16

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. ĮS-1670
(2019-09-16 įsakymo Nr. ĮS-1755 redakcija)

APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Aplinkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2.    Pareigybės paskirtis – vykdyti Skyriui pavestas funkcijas: organizuoti ir koordinuoti  atliekų tvarkymą, vykdyti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo, koordinavimo, diegimo ir įgyvendinimo, projektų vykdymo ir įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.    turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo, administravimo ir įgyvendinimo srityje patirtį;
4.3.    turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
4.4.    išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Aplinkos apsaugos ir kitus teisės aktus, reikalingus šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
4.5.    mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.6.    mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
4.7.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1.    rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus Skyriaus veiklos klausimais;
5.2.    nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus, rengia atsakymus pareiškėjams Skyriaus vedėjo pavedimu;
5.3.    rengia atsakymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, įmonėms, įstaigoms ir kitoms institucijoms, Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.4.    organizuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymą Kauno rajone;
5.5.    dalyvauja Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro veikloje sprendžiant su atliekų tvarkymu susijusius klausimus regiono lygmeniu;
5.6.    bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos seniūnijomis ir įmonėmis administruojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (įvedus Vietinės rinkliavos apmokestinimo sistemą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą);
5.7.    atsako už Skyriaus viešųjų pirkimų vykdymą ir sutarčių sudarymą;
5.8.    konsultuoja Kauno rajono gyventojus, įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus atliekų tvarkymo ir projektų įgyvendinimo klausimais;
5.9.    atitinkamoms institucijoms teikia metines statistines ataskaitas;
5.10.    įgyvendina Savivaldybės administracijos projektus;
5.11.    pildo ir teikia tvirtinti Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.12.    renka iš Skyriaus darbuotojų informaciją ir ją skelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;
5.13.    seka teisės aktų, susijusių su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei informuoja Skyriaus specialistus ir inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14.    pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.15.    pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
5.16.    vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:
___________________________
(Parašas)  
___________________________
(Vardas ir pavardė)
___________________________  
(data)

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 5 271 7382, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec.

 

 

 

Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes Kauno rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja