Personalo skyrius

Darbo laikas

P–K
7.30–16.30
Pn
7.30–15.15
Pietų pertrauka 11.45–12.15

Darbo skelbimai

 

Darbo skelbimai

 

SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBĄ

 

Skelbimo data: 2019-12-13

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas – 9,5) (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus
2018 m. gruodžio 4  d. įsakymu Nr.1-12
(2019 m. gruodžio 2  d. įsakymo Nr. 1-6 redakcija)


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - vykdyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, atliekant savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, bei veiklos plane nenumatytus kitus auditus ir patikrinimus.

III. VEIKLOS SRITIS
   
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu atlieka Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį ekonomikos ar finansų ar audito ar kontrolės srityje;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, Savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;
4.3. išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, žinoti kokia informacija yra asmens duomenys, tarnybos, komercinė (gamybinė) ar profesinė paslaptis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu: naudotis elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tinkamai ir nustatytu terminu vykdo Savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;
5.2. atlieka auditą, patikrinimus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaudamasis Valstybinio audito reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais, įsakymais;
5.3. nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą ir jo rezultatus Savivaldybės kontrolieriui;
5.4. nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir sprendimo projektus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito dokumentų svarstymą;
5.5. teikia siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo, rengia Savivaldybės kontrolieriaus priimamų sprendimų pagal audito ataskaitas projektus;
5.6. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo  administravimo  institucijose,  įstaigose  ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių bei Savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
5.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus  audito skyriumi;
5.8. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją bei pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui;
5.9. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos uždaviniai.
      
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS  

6. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.
        
  
SUSIPAŽINAU:
________________
Parašas
___________________
Vardas ir pavardė
________________
data
___________

Dokumentai priimami iki 2019-12-20

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 5 2196820, aiste.viskelyte@vtd.lt VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec.


SKELBIAMAS KONKURSAS Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42662

Skelbimo data: 2019-10-22

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymu Nr. ĮS-1585

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisinę pagalbą bei teisinę informaciją Savivaldybės darbuotojams, Tarybos nariams, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose, rengti ir derinti Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengti atsakymus į gyventojų ir kitų asmenų prašymus, paklausimus, skundus, teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą ir vykdyti su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
   
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę, asmens duomenų apsaugą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atstovauja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose institucijose;
5.2. rengia teismams ir kitoms institucijoms procesinius dokumentus;
5.3. teikia metodinę pagalbą bei teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos skyriams, Tarybos nariams, darbo grupėms ir komisijoms;
5.4. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pareiškimus bei rengia į juos atsakymus;
5.5. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklai reikalingas sutartis;
5.6. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Kauno rajono gyventojams;
5.7. vykdo su asmens duomenų apsauga susijusias funkcijas;
5.8. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.9. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
5.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Administracijos vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________________

Susipažinau

______________
(Parašas)  

___________________
(Vardas ir pavardė)

____________  
(Data)

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: 1. aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 2. ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  dokumentus privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 219 6839, Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankų specialistė.

 

 

Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes Kauno rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Kontaktai

Dalė Verbickienė
Vedėja
(8 37) 214 545
Vaiva Žagarienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 509
Indrė Stankienė
Vyr. specialistė
(8 37) 30 55 09
Greta Ignatavičienė
Darbuotoja