Socialinės paramos skyrius

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

26

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų organizavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga – tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Paslaugą gali gauti suaugę neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys. Paslauga gali būti skiriama neterminuotai. Dėl paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

5. Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. TS-121 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.


7. Kauno rajono savivaldybės apgyvendinimo savarankiško gyvenimo įstaigoje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ĮS-1172 „Dėl Kauno rajono savivaldybės apgyvendinimo savarankiško gyvenimo įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos).
5.  Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant SPIS programa, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens registraciją darbo biržoje;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gaunamas išmokas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo misterijos – apie asmens darbingumo lygį, neįgalumą ir specialiuosius poreikius.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Poreikio vertinimo forma:

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas

Prašymo-paraiškos formos paskelbtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą senyvo amžiaus asmenims teikia

SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.