Socialinės paramos skyrius

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC002

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.

3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

4. Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai: 

1. naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;

2. karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį;

3. geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

 

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:

1. būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;

2. geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;

3. karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“.

3. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-34   „Dėl būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-33 „Dėl piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d sprendimu Nr. TS-204 „Dėl išmokų nepinigine forma teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):

1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;

1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);

1.3. Prašymas–paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.

5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*: 

5.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

5.2. Santuokos, ištuokos mirties faktą patvirtinantys dokumentai;

5.3. Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;

5.4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

5.5. Pažymą iš švietimo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;

5.6. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

5.7. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);

5.8. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos kopija;

5.9. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;

5.10. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;

6. Kitus dokumentus.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos ( A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr.12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinio mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti);

5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

10. Kitą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Laura Kuliavičienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. laura.kuliaviciene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Genė Majauskienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. gene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Loreta Akelaitytė, tel. (8 37) 30 55 67,

kab. 104, el. p. loreta.akelaityte@krs.lt

Vyriausias specialistas Ervis Mankevičius, tel. (8 37) 30 55 67, kab. 104, el. p. ervis@krs.lt

Vyriausioji specialistė Daina Butkauskienė, tel. (8 37) 30 55 19, kab. 105, el. p. daina@krs.lt

Vyriausioji specialistė Dalia Žilovienė, tel. (8 37) 30 55 19,

kab. 105, el. p. zil@krs.lt

Vyriausioji specialistė Audronė Drulytė, tel. (8 37) 30 55 62,

kab. 109, el. p. drulyte@krs.lt

Vyriausioji specialistė Rosita Žemaitienė, tel. (8 37) 30 55 08, kab. 110, el. p. rosita.zemaitiene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Asta Šulskienė, tel. (8 37) 30 55 63,

kab. 111, el. p. asta@krs.lt

Vyriausioji specialistė Renata Giniuvienė, tel. (8 37) 30 55 68, kab. 102, el. p. renata.giniuviene@krs.lt

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

Kiekvieno mėnesio dvi pirmas ir dvi pa

skutines darbo dienas, bei penktadieniais gyventojų prašymai nepriimami.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vyriausioji specialistė Jadvyga Slivskienė, tel. (8 37) 31 35 82, kab. 107, el. p. slivskiene@krs.lt 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, Formos: SP-1, SP-2, SP-4, SP-4 (A), SP-4 (B).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, specialistas įsitikina piliečio asmens tapatybę ir įvertiną pateiktus dokumentus. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.

Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.

Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per du mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.

Kompensacijos gali būti teikiamos:

pinigais;

apskaičiuotų kompensacijų sumą pervedant į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių ar fizinių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose savivaldybės nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų dokumentų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.