Socialinės paramos skyrius

Dienos socialinės globos paslauga

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

24

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dienos socialinės globos paslaugos organizavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugą gali gauti vaikai ir suaugę asmenys, turintys negalią.

Dienos socialinės globos paslauga gali būti teikiama asmens namuose ir institucijoje. Dienos socialinė globa asmens namuose gali būti teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną, institucijoje – nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

5. Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. TS-121 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. ĮS-1997 "Dėl Kauno rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-11 "Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio.

4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos).

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) apie asmens sveikatos būklę.

6. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant SPIS programa, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens registraciją darbo biržoje;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gaunamas išmokas;

5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo misterijos – apie asmens darbingumo lygį, neįgalumą ir specialiuosius poreikius;

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio (socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (teikiant) socialinę paslaugą).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
Poreikio vertinimo formos:

Vaikui, kuriam nustatyta negalia

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą


Prašymo-paraiškos bei poreikio vertinimo formos paskelbtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Socialinės paramos skyrius asmens dokumentus dėl dienos socialinės globos paslaugos skyrimo, gautus iš gyvenamosios vietos seniūnijos ar stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo, pateikia svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Kauno rajono savivaldybės specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima išvadą dėl socialinės globos skyrimo. Socialinės paramos skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į Komisijos išvadą, priima sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

Dienos socialinę globą asmens namuose teikia Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.