Socialinės paramos skyrius

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC003

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio. Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka neskiriama ir nemokama:

1) jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška  ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

2)  jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Globos (rūpybos) išmoką pilnamečiams asmenims, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose,

aukštosiose mokyklose, skiria ir moka savivaldybės, kurios

teritorijoje yra mokykla, administracija. Jeigu gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo studijuoja užsienio

valstybės bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje, aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracija.

Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką moka tos savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba) arba po 2007 m. sausio 1 d. imtinai buvo globėju (rūpintoju) paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų socialinės  globos įstaiga, administracija. Tais atvejais, kai besimokantis  vyresnis kaip 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.

2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*: 

4.1. Šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba vaikų socialinės globos įstaigos registravimo dokumentą.

4.2. Teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.

4.3. Pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.

4.4. Pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką.

4.5. Pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.

4.6. Mokyklos pažymą, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre.

4.7. Pažymos iš švietimo įstaigų, kai asmenys mokosi.

4.8. Asmeninės sąskaitos numerį.

5. Kiti dokumentai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamą našlaičių pensiją.

3. Kiti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Laura Kuliavičienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. laura.kuliaviciene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Genė Majauskienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. gene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Loreta Akelaitytė, tel. (8 37) 30 55 67,

kab. 104, el. p. loreta.akelaityte@krs.lt

Vyriausias specialistas Ervis Mankevičius, tel. (8 37) 30 55 67, kab. 104, el. p. ervis@krs.lt

Vyriausioji specialistė Daina Butkauskienė, tel. (8 37) 30 55 19, kab. 105, el. p. daina@krs.lt

Vyriausioji specialistė Dalia Žilovienė, tel. (8 37) 30 55 19,

kab. 105, el. p. zil@krs.lt

Vyriausioji specialistė Audronė Drulytė, tel. (8 37) 30 55 62, kab. 109, el. p. drulyte@krs.lt

Vyriausioji specialistė Rosita Žemaitienė, tel. (8 37) 30 55 08, kab. 110, el. p. rosita.zemaitiene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Asta Šulskienė, tel. (8 37) 30 55 63, kab. 111, el. p. asta@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

Kiekvieno mėnesio dvi pirmas ir dvi paskutines darbo dienas, bei penktadieniais gyventojų prašymai nepriimami.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vyriausioji specialistė Jadvyga Slivskienė, tel. (8 37) 31 35 82, kab. 107, el. p. slivskiene@krs.lt 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, specialistas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 5 punkte pateiktus dokumentus.

Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).