Socialinės paramos skyrius

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC005

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

2. Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

3. Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar  turimam  vieninteliam  iš  tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu  daugiau  kaip  vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant  gimusius  iki  2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

  Kai  vienu  metu  gimsta  du  vaikai,  skiriama  4  bazinių

socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau  kaip  du  vaikai,  išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Jeigu  iki  šio įstatymo įsigaliojimo vienu metu gimė du ar

daugiau vaikų ir jiems nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus  vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar  turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius  nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai.

4. Auginančiam   vaiką  vienam  iš  vaiko  tėvų  (ar  turimam

vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu  ir  12  mėnesių  po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi    ir   (ar)   kvalifikacijos   pasiekimus   įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo  programą  ar  studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal  nuolatinę  studijų  formą,  iki  jam sukaks 26 metai, arba jeigu  jis  studijuoja  (studijavo)  doktorantūroje  ar medicinos

rezidentūroje, iki  jam  sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų  dėl  nėštumo  ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal   Lietuvos   Respublikos  ligos  ir  motinystės  socialinio draudimo  įstatymą jis  neturi  teisės  gauti  vaiko  priežiūros išmokos,  skiriama  4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.  Ši  išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

Išmoka   besimokančio   ar   studijuojančio  asmens  vaiko

priežiūrai  neskiriama,  kai  kitam  iš  vaiko  tėvų  (įtėvių) ar

globėjui  už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos  Respublikos  ligos  ir  motinystės  socialinio draudimo įstatymą.

  Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1) nepilnametis yra emancipuotas;

2) nepilnametis yra susituokęs;

3) nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.   Prašymas išmokai gauti.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

4. Pažymos apie pajamas (tik tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo.  

5. Santuokos, ištuokos mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

6. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo).

7. Pažymos iš švietimo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų.

8. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija.

  9. Dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas.

10. Kiti dokumentai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

7. Kita.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Laura Kuliavičienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. laura.kuliaviciene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Genė Majauskienė, tel. (8 37) 30 55 16, kab. 101, el. p. gene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Loreta Akelaitytė, tel. (8 37) 30 55 67, kab. 104, el. p. loreta.akelaityte@krs.lt

Vyriausias specialistas Ervis Mankevičius, tel. (8 37) 30 55 67, kab. 104, el. p. ervis@krs.lt

Vyriausioji specialistė Daina Butkauskienė, tel. (8 37) 30 55 19, kab. 105, el. p. daina@krs.lt

Vyriausioji specialistė Dalia Žilovienė, tel. (8 37) 30 55 19, kab. 105, el. p. zil@krs.lt

Vyriausioji specialistė Audronė Drulytė, tel. (8 37) 30 55 62, kab. 109, el. p. drulyte@krs.lt

Vyriausioji specialistė Rosita Žemaitienė, tel. (8 37) 30 55 08, kab. 110, el. p. rosita.zemaitiene@krs.lt

Vyriausioji specialistė Asta Šulskienė, tel. (8 37) 30 55 63, kab. 111, el. p. asta@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

Kiekvieno mėnesio dvi pirmas ir dvi paskutines darbo dienas, bei penktadieniais gyventojų prašymai nepriimami.

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vyriausioji specialistė Jadvyga Slivskienė, tel. (8 37) 31 35 82, kab. 107, el. p. slivskiene@krs.lt 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.