Socialinės paramos skyrius

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus teikimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga teikiama tuomet, kai fiziniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, ar dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje.

Prašymą dėl asmens gebėjimų vertinimo gali pateikti asmens sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, tėvai, globos (rūpybos) institucija, prokuroras taip pat neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Asmens gebėjimų vertinimo pažyma reikalinga teikiant pareiškimą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu (neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo) tam tikrose srityse.

Jei tokių asmenų nėra, tuomet dėl asmens gebėjimų vertinimo išvados kreipiasi Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Asmeniui suteikiama išsami informacija apie būtinus pateikti dokumentus. Asmuo supažindinamas su galima atsakomybe, jam pateikus netikslius duomenis, nuslėpus informaciją ar įrodžius kliento piktnaudžiavimą valstybės atžvilgiu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas pateikia šiuos dokumentus:
1. Patvirtintos formos prašymą;
2. Asmens, kuris kreipiasi ir kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijos;
3. Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį ar santykį su asmeniu, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių esamas aplinkybes.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija gavusi prašymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą (-us) pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tam tikroje (-ose) nurodytoje (-ose) srityse ir parengti išvadą.

Socialinis darbuotojas vertinimą (-us) atlieka ir išvadą parengia bei pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Suinteresuotas asmuo (asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) sutuoktinis, suaugę vaikai, tėvai, giminaitis, suinteresuotos institucijos ar įstaigos darbuotojas) kreipiasi į Gyventojų priėmimą ir pateikia prašymą dėl asmens gebėjimų vertinimo, pridedant visus reikiamus dokumentus. Prašyme nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, buvimo vietą, pateikia informaciją apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.