Socialinės paramos skyrius

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC007

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams yra skiriamos už būsto šildymą ir kitas komunalines paslaugas, taip pat skiriama laidojimo išlaidų kompensacija, mirus nepriklausomybės gynėjui.
Kompensacijos už būstą skiriamos ir mokamos:
1.žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms – tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
2.Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
3.Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
Kompensacijų gavėjams už vieno būsto, kuriame deklaruota asmens gyvenamoji vieta, kompensuojama 50 procentų išlaidų už:
1.būsto šildymą;
2.karštą vandenį;
3.geriamąjį vandenį ir nuotekas;
4.dujas;
5.kietąjį ir skystąjį kurą;
6.elektros energiją;
7.laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį;
8.žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį;
9.bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais;
10.komunalinių atliekų išvežimą.
Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į kompensaciją, vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms pagal nuolatinę gyvenamąją (registravimo) vietą tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas Minėtu įstatymu kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-11-07 įsakymu Nr. ĮS-1827 patvirtintu Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašu

Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-646

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;
3. Vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos*;
4. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;
5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;
6. Darbingumo lygio pažyma;
7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;
8. Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;
9. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų.
10.Pareiškėjui nereikia pateikti  civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius, www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą;  apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai –  apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;
3. Mokinių registras (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Vensloviene,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo

vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, asmens kodas, giminystės ryšys, socialinė padėtis).

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.

Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas.

Kai kreipiantis dėl kompensacijų su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, trūkstamus dokumentus, nurodytus informaciniame lapelyje  asmuo turi pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas laikomas nepateiktu.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.