Socialinės paramos skyrius

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

014

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, turinčios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalyvių susirinkime), kurie užsieniečiams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nurodytas sąlygas ir užsiregistravusiems Migracijos departamente (toliau – užsiregistravę užsieniečiai), perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas, išskyrus valstybės ar savivaldybių turtą (toliau kartu – būstas), neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai), skiriama kompensacija už būsto suteikimą (toliau – kompensacija): suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį. Kompensacija panaudos davėjams nuomos pagrindais valdomą būstą perdavusiems užsiregistravusiems užsieniečiams naudotis panaudos pagrindais skiriama būstą perdavus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.490 straipsnyje nustatyta tvarka.

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų šiame punkte nurodytų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių registravimo Migracijos departamente data yra vėlesnė nei būsto panaudos pagrindais perdavimo data – nuo užsieniečių registravimo Migracijos departamente dienos). Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose, kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams.
3. Būsto panaudos sutartis (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jos kopija).
4. Jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo, pateikiamas Civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas (įgaliojimas pateikiamas ir tuo atveju, jei būsto panaudos sutarties kopija patvirtinta įgalioto asmens).
5. Užsieniečių dokumentų kopijos.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Valstybės įmonės Registrų centro – tikrinami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenys dėl būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto, už kurio suteikimą (pagal unikalų numerį, kai būstas suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas) gali būti išmokama kompensacija, nuosavybės teisės patvirtinimo (duomenys apie būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto daiktines teises).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. 8 670 91 210

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal būsto registracijos vietos adresą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p.: margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams.
2. Būsto panaudos sutarties pavyzdys (šablonas).
3. Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą (Kauno rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas).

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai.
Siekdamas gauti kompensaciją, panaudos davėjas turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą. Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.
Tam pačiam panaudos davėjui už tą patį būstą, pasibaigus kompensacijos mokėjimo laikotarpiui, gali būti skiriama kita kompensacija, tik jeigu būstas panaudos pagrindais buvo suteiktas kitiems užsiregistravusiems užsieniečiams, negu buvo suteiktas prieš tai, ir panaudos davėjas yra sudaręs naują būsto panaudos sutartį.
Prašymas turi būti:
1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
2. parašytas įskaitomai;
3. asmens pasirašytas.