Socialinės paramos skyrius

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC008

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 Eur).
Pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikoje ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
4) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
5) asmenims, kuriems  vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
6) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba  asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesiogiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.
8) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
9) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.      Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens, turinčio 1-9 punktuose nustatytą statusą, vaikas gimsta negyvas.
Prašymą  laidojantis asmuo gali pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmime arba Kauno rajono savivaldybės seniūnijoje pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos raštu asmeniškai.
Galima pateikti ir elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas laidojimo pašalpai gauti.
3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas).
4. Asmeninės  sąskaitos banke numeris.
5. Kai dėl laidojimo pašalpos kreipiasi laidojimo paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas, papildomai pateikia įmonės vadovo  įgaliojimą  įmonės darbuotojui tvarkyti dokumentus pašalpos gavimui. Pateikiamas juridinio asmens sąskaitos numeris.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš
Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo priimamas ir nurodyta pašalpa išmokama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisė į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų  dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojas perveda  laidojimo pašalpą  į pareiškėjo prašyme nurodytą  asmeninę sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose  ar kitose kredito įstaigoje.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-5
Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija)
Prašymo laidojimo pašalpai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Prašymą  laidojantis asmuo gali pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmime arba Kauno rajono savivaldybės seniūnijoje pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos raštu asmeniškai.  Galima pateikti ir elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.
Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo skyriuje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų  dokumentų (duomenų) gavimo dienos. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas perveda  laidojimo pašalpą  į pareiškėjo prašyme nurodytą  asmeninę sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.