Socialinės paramos skyrius

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1.Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.

2. Tikslinės kompensacijos skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) asmenų, turinčių teisę gauti šias kompensacijas, arba jų įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimųjų giminaičių, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojų arba neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų, turinčių teisę gauti tikslines kompensacijas, globėjų prašymu. Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) jų tėvų (įtėvių) arba globėjų ar rūpintojų, arba artimųjų giminaičių, arba socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo prašymu. Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams, išskyrus 3 dalyje nustatytą atvejį.

3. Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta, išskyrus 4 dalyje nurodytą atvejį.

4. Jeigu į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo kreipiasi prokuroras arba globos ir rūpybos institucija ir ši civilinė byla yra iškelta, tikslinė kompensacija mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo.

5. 4 dalyje nurodytu atveju asmuo, kuris kreipiasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo, turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

1) yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo (ši aplinkybė patvirtinama savivaldybės administracijos surašytu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu);

2) yra slaugomo asmens artimasis giminaitis arba sutuoktinis;

3) yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį (ši aplinkybė patvirtinama savivaldybės administracijos surašytu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu);

4) buvo slaugomo asmens globėjas (rūpintojas) iki jo pilnametystės.

6. Tikslinė kompensacija asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), mokama jo prašymu tol, kol išlieka visos 3 dalyje nurodytos aplinkybės ir kol asmuo, kuris yra kreipęsis į prokurorą ar globos ir rūpybos instituciją dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo, atitinka bent vieną iš 5 dalyje nurodytų sąlygų, tačiau ne ilgiau, negu įsiteisėja teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos (rūpybos) nustatymo.

7. Tikslinės kompensacijos mokamos už praėjusį mėnesį.

8. Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;

2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A1-211 „Dėl šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas gauti tikslinę kompensaciją;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopija;

4. Jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje;

5. Jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija;

6. Jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopija;

7. Pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopija;

8. Jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentas, atitinkamai patvirtinantis įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos;

9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma arba jos kopija.

10. Jei kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, kartu su prašymu paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl pilnamečio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), būtina pateikti:

1) teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;

2) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).

Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“ arba socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį.
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie nustatytą neįgalumą, darbingumą ir specialiuosius poreikius.
3. Kiti duomenys.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti tikslinę kompensaciją, paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti slaugančiam asmeniui ar atnaujinti (pratęsti) tikslinės kompensacijos mokėjimą ir visų socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka pateiktų dokumentų arba trūkstamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos priimamas sprendimas dėl tikslinės kompensacijos skyrimo, mokėjimo atnaujinimo (pratęsimo) arba paskirtos tikslinės kompensacijos mokėjimo slaugančiam asmeniui. Tikslinės kompensacijos mokamos už praėjusį mėnesį.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Prašymai gauti išmoką priimami Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijose arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo skyriuje.

  1. Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti tikslinę kompensaciją gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
  2. Teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo diena laikoma diena, nuo kurios asmeniui nustatomas specialusis poreikis.
  3. Tikslinė kompensacija skiriama iki sprendimo dėl atitinkamo specialiojo poreikio nustatymo galiojimo termino pabaigos.
  4. Kai tikslinės kompensacijos gavėjui nustatomas kitoks arba kito lygio specialusis poreikis ir dėl to keičiasi jam priklausančios tikslinės kompensacijos dydis, naujo dydžio tikslinė kompensacija pradedama mokėti tokia tvarka:

1) kai vietoj specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatomas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba vietoj specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) antrojo lygio poreikio nustatomas specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis, – nuo specialiojo nuolatinės slaugos poreikio arba specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikio nustatymo dienos;

2) kai vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba vietoj specialiojo nuolatinės slaugos pirmojo lygio poreikio nustatomas specialiojo nuolatinės slaugos antrojo lygio poreikis, – nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai buvo nustatytas kitas arba kito lygio specialusis poreikis.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.spis.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.