Socialinės paramos skyrius

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC019

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką yra skiriama valstybės finansinė parama.
Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – palaikų parengimo parvežti (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ar kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo į Lietuvos Respublikos išlaidos.

Prašymas pateikiamas atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas. 
2. Asmens tapatybės dokumentas. 
3. Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį. 
4. Pažymos apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
5. Banko sąskaita. 
6. Mirties liudijimas (mirties liudijimo pateikti nereikia, jeigu mirusio asmens mirtis įregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės registruose ar informacinėse sistemose). 
7. Dokumentai, įrodantys mirusių (žuvusių) piliečių palaikų pervežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.
8. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

2. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas išmokas.

3. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Vensloviene,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

SP-5 forma

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-13 redakcija)

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu.

Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimas registruoja gautą prašymą, atsakingas Socialinės paramos skyriaus darbuotojas informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos išmokėjimo būdus bei dydį. 

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Piniginės lėšos besikreipiančio asmens pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.