Socialinės paramos skyrius

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC024

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 eurų vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. -invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:
1) pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 4171 eurų;
2) pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 3337 eurų;
3) pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 2503 eurų.

Ginkluoto  pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui – kariui savanoriui laidoti yra skiriamos 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo lėšos. Laidojimo pašalpa mokama karį savanorį laidojančiam asmeniui. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams 1997-11-25 įstatymu Nr. VIII-541 (Žin., 1997, Nr. 114-2568)

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-12 nutarimu Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-Kariams savanoriams“ (Žin., 1998, Nr. 17-419)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kad gautų vienkartinę pašalpą, karys savanoris Socialinės paramos skyriui pateikia:
1.prašymą mokėti vienkartinę pašalpą;
2.kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba šio dokumento kopiją;
3.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją;
4. jeigu dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi asmenys nurodyti 3 punkte, pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją. Asmenys įvardyti 3 punkto 1, 2, 3 papunkčiuose pateikia prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją.
Dėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dėl laidojimo pašalpos skyrimo;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją;
4. kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą (medicininį mirties liudijimą) arba šio dokumento kopiją, jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą  (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A,  LT - 03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paramos skyriaus darbuotojas per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gautas kario savanorio prašymas kartu su visais dokumentais, reikalingais vienkartinei pašalpai išmokėti, pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) paraišką skirti lėšų vienkartinei pašalpai išmokėti. Iš ministerijos  gautas lėšas per 5 darbo dienas perveda į pareiškėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame bankuose ar kitose kredito įstaigose.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, gavęs iš laidojančio asmens prašymą kartu su visais dokumentais, reikalingais laidojimo pašalpai išmokėti, šią pašalpą  iš savivaldybės biudžeto lėšų per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo pervedą į pareiškėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame bankuose ar kitose kredito įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per 5 darbo dienas nuo šios pašalpos išmokėjimo pateikia paraišką grąžinti laidojimo pašalpai išmokėti panaudotas lėšas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

Asmuo rašydamas prašymą nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Vienkartines pašalpas ir laidojimo pašalpas už mirusius karius savanorius  moka savivaldybės administracija pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio (neturėjusio) gyvenamosios vietos – savivaldybę, kurios teritorijoje jis faktiškai gyvena (gyveno). Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie kario savanorio gyvenamąją vietą ar savivaldybę, kurioje jis faktiškai gyvena (gyveno), vienkartines pašalpas ar laidojimo pašalpas moka savivaldybės administracija pagal asmens, kuris kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos ar laidojimo pašalpos, nurodytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra duomenys apie tai, kad karys savanoris yra (buvo) išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę, vienkartines pašalpas ar laidojimo pašalpas išmoka savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo karys savanoris deklaravo gyvenamąją vietą paskiausiai, administracija. Asmenys prašymus ir dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms ir laidojimo pašalpoms skirti ir išmokėti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administracijos Socialinį paramos skyrių, atsiųsti registruotu laišku. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Vienkartinė pašalpa ir laidojimo pašalpa pervedama į gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.