Socialinės paramos skyrius

Vienkartinės išmokos įsikurti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC021

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinė išmoka įsikurti

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.

2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti.

3. Būsto nuomai.

4. Mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.

5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.

6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti.

7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.

8. Žemės sklypui įsigyti.

9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

10.Automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
  2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas išmokai gauti.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
  3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.
  4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*:

4.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

4.2. Santuokos liudijimo kopiją;

4.3. Teismo spendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.

4.4. Dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys).

4.5. Dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.

  1. Kiti dokumentai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-3(B)

Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija)

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lrv.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėn. nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.