Socialinės paramos skyrius

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

09

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
2. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.
4. Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas, kai vaiko globa nustatyta šeimoje, ir vaikas atitinka Vaiko išmokos (toliau -   Įstatymo) 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ar 9 punkto nuostatas, kai vaiko globa nustatyta šeimynoje, – jeigu vaikas atitinka Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ar 9 punkto nuostatas. Ši išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar globėjui.
5. Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar jo gimimas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
6. Vienkartinė išmoka vaikui neskiriama, jeigu:
1) vaikas gimė negyvas;
2) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikino kitas sutuoktinis (sugyventinis);
3) kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.
Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. Įvaikinus vaiką, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio  28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Asmenys, kurie pripažinti ribotai veiksniais šioje srityje, pateikia dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, bei rūpintojo sutikimą dėl asmens, kuris pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.
5. Kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre - vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;
6. Dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo - įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti ir, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre - vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro– apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Studentų registro.
7. Kita.

 

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė Genė Majauskienė, tel. (8670) 91 076, el. p. gene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Loreta Akelaitytė, tel. (8670) 90 862, el. p. loreta.akelaityte@krs.lt
Vyriausias specialistas Ervis Mankevičius, tel. (8670) 90 832, el. p. ervis@krs.lt
Vyriausioji specialistė Daina Butkauskienė, tel. (8670) 90 871, el. p. daina.butkauskiene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Rosita Žemaitienė, tel. (8670) 91 215, el. p. rosita.zemaitiene@krs.lt
Vyriausioji specialistė Asta Šulskienė, tel. (8670) 91 216, el. p. asta@krs.lt
Vyriausioji specialistė Laura Kuliavičienė, tel. (8670) 90 763, el. p. laura.kuliaviciene@krs.lt

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 276, Kaunas.
Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.
PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

 

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė, tel. (8614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt


Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Savanorių pr. 276, Kaunas.

Darbo laikas: I-IV 8-17 val. V 8-15.45 min.

PIETŪS 12 val. - 12.45 min.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 SP-3 (A)

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt .

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.

Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.