Socialinės paramos skyrius

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC026

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau  dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (toliau – šeimos nariams) lygiomis dalimis išmokama 4171 euro dydžio  išmokama vienkartinė kompensacija.
2. Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
2.1 pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) –2086eurai;
2.2 pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) –1669 eurai;
2.3 pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 1252 eurai;
2.4 pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 835 eurai;
2.5 karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai- 835 eurai.
Nuostatos netaikomos asmenims:
-kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
- kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais pagal kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos“.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31) (Žin., 1994, Nr. 59-1162);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4712).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kad gautų 3 punkto 1 papunktyje nurodytą vienkartinę kompensaciją, kiekvienas šeimos narys turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir prašymą. Mirties liudijimą ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą (telegramą). Asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiuos  dokumentus ar jų kopijas pateikia vienas iš šeimos narių. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimus ar jų kopijos.
Kad gautų 3 punkto 2.1–2.4 papunkčiuose nurodytą vienkartinę kompensaciją, asmuo  kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją.
Kad gautų 3 punkto 2.5 papunktyje nurodytą vienkartinę kompensaciją, asmuo Socialinės paramos skyriui kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją.  Šis karo gydytojų komisijos išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas) pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt; arba teritoriniai tarnybos skyriai – pagal gyvenamąją vietą) – apie asmens darbingumo lygį, susietą su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje. 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus Vedėja Margarita Venslovienė,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, gavęs prašymus ir visus reikiamus dokumentus, per 20 darbo dienų nustato pretendentų į kompensaciją  skaičių, patikrina, ar asmenims nuo 1995 metų nebuvo išmokėtos kompensacijos, pateikia Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijai paraiškas, kuriose nurodyti vardiniai asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę kompensaciją, sąrašai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  per 10 darbo dienų nuo paraiškų gavimo Socialinės paramos skyriui perveda lėšas į skyriaus nurodytą sąskaitą.  Skyriaus darbuotojas gautas lėšas per 5 darbo dienas perveda į pareiškėjų prašymuose nurodytas asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose. 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas. Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono numerį, asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.  Asmenys prašymus ir dokumentus gali pateikti tiesiogiai atvykę į Socialinės paramos skyrių, atsiųsti registruotu laišku.  Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo skyrių ar seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 5 punkte.
Asmens, žuvusio ar mirusio būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusio vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, – tai nurodyti raštu.
Skyriaus darbuotojas, gautas lėšas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, per 5 darbo dienas perveda į pareiškėjų prašymuose nurodytas asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose. 
Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.