Socialinės paramos skyrius

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC025

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės pašalpos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu
1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius, kurių paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Kauno rajone. Į Socialinės paramos skyrių dėl pašalpos gali kreiptis šeimos nariai (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti  pašalpų indeksuoti dydžiai 2017 metams:
 1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 8 524 eurai. 2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 392 eurai.
3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams    -  5 115 eurų.
4. Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams – 3 264 eurų.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas (Žin., 1998, Nr. 92-2543; Žin., 2008, Nr. 59-2201);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1126; Žin., 2008, Nr. 74-2879).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymas vienkartinės pašalpos skyrimui.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduota pažyma arba  pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.
4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija.
5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai arba šių dokumentų kopijos.
6. žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;
7. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
8. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia šeimos narys, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
Aprašo 5 punkto  3  ir  4  papunkčiuose   nurodytus   dokumentus Socialinės paramos skyriui pateikia vienas iš šeimos narių.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja Margarita Vensloviene,

tel. (8 614) 14 712, el. p. margarita.vensloviene@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, gavęs prašymus ir reikiamus dokumentus, per 20 darbo dienų patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių. Pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas iš ministerijos gautas lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo lėšas iš ministerijos perveda į vienkartinės pašalpos gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.

Prašyme privalu nurodyti ir visus jam žinomus šeimos

narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus,

pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti

kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmenys dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms skirti ir išmokėti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių institucijų išduoti asmens dokumentai ir giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.

Vienkartinės pašalpos išmokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Iki atitinkamų kalendorinių metų sausio 30 d. indeksuoti vienkartinių pašalpų dydžiai tvirtinami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.