Atmintinė fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems detaliuosius planus tvirtinti Taryboje arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

Detaliuosius planus tvirtina Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius Tarybos pavedimu. Detalusis planas patvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Tarybos sprendimą arba Administracijos direktoriaus įsakymą rengia Urbanistikos sk. vyr. spec.Neringa Mackevičiūtė–Blaškevičienė.

Detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo neigiama. Reikia pateikti 2 detaliojo plano egzempliorius (orginalas ir kopija). Detaliojo plano tvirtinimas bendrąja arba supaprastinta tvarka nurodytas planavimo užduotyje.

Teritorijų planavimo įstatymas.

Nuo 2010-08-26 taryba sprendimu Nr. TS-287 pavedė administratoriaus direktoriui tvirtinti detaliuosius planus, kuriais planuojamos teritorijos.

LRV 2010 sausio12d. nutarimu Nr.49 numato, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo, savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės konsolidacijos, kaimo plėtros žemėtvarkos, žemės reformos žemėtvarkos projektus ir detaliuosius planus. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priimamas kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą.

Jeigu, pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naikinami Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, iki sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį priėmimo turi būti priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl melioracijos statinių sunaikinimo ir naikinamų melioracijos statinių vertės atlyginimo, ir privačios žemės savininkas, savivaldybė ar valstybinės žemės naudotojas privalo sumokėti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą melioracijos statinių vertės sumą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Žemės sklypo savivninkas ar valtybinės žemės naudotojas privalo pateikti dokumentą, įrodantį, kad atsiskaityta dėl melioracijos įrenginių sunaikinimo, kartu su prašymu pakeisti žemės sklypo paskirtį.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės vyriausioji architektė
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 95 175
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Džuljeta Bartkienė
Vyr. specialistė (gyventojų konsultacijos, dokumentų priėmimas)
(8 670) 97 342
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 469
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Gedeminas Barčauskas
Vyr. specialistas (statyba)
(8 682) 43 929
Karolina Mankienė
Vyr. specialistė (statyba, teritorijų planavimas)
(8 37) 305 511, (8 620) 70 648
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba, žemėtvarka, teritorijų planavimas)
(8 606) 62 541
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Jurgita Kasputienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 584, (8 614) 05 148
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 492
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 686) 48 208
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 601) 92 734
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 601) 32799
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 645) 74 163