Bendrojo plano 2-asis pakeitimas

Bendrojo plano koncepcija

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-02-22 įsakymu Nr. ĮS-384 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai – II-ajai alternatyvai.
Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Susipažinti su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, taip pat su visuomenės dalyvavimo procese informacija galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: TPD numeris K-RJ-52-19-452.

Planavimo organizatoriaus pritarimais koncepcijai (alternatyvai)

Vyr. architekto pritarimais koncepcijai (alternatyvai)

SPAV ataskaita

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos I alternatyva

Koncepcijos II alternatyva

Nepriklausomo eksperto vertinimas 

2019-08-23

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo”, 92 punktu ir atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimą Nr. TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ (toliau – Bendrojo plano 2-asis keitimas) informuojame apie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-22 įsakymu Nr. ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programą (toliau – planavimo darbų programa).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37)  30 55 70, faks. (8 37)  31 37 97, el. p. info@krs.lt ), kontaktiniai asmenys: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Savivaldybės vyriausioji architektė Jurgita Kalvinskaitė (tel. (8 37) 305 579, (8 670) 88 392, el. p. jurgita.kalvinskaite@krs.lt) ir Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė (tel. (8 37) 305 510, el. p. neringa.blaskeviciene@krs.lt).
Planavimo tikslai:
1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai;
2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui;
4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą;
6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
7. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.
Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, Savivaldybės (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas) ir Seniūnijų patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-52-19-452).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl rengiamo Bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
Pridedama:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimas Nr. TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“;
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-22 įsakymas Nr. ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Įsakymas
Sprendimas

 

 

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584
Pareigybės aprašymas
Gintarė Kliknienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 557
Vytautas Marcinkevičius
Vyr. specialistas
(8 671) 90 178
Pareigybės aprašymas
Raminta Rakauskienė
Vyr. specialistė
(8 37) 305 510
Pareigybės aprašymas
Martynas Karols
Vyr. specialistas
(8 37) 305 540
Pareigybės aprašymas
Ieva Bataitienė
vyr. specialistė
(8 37) 30 55 83
Pareigybės aprašymas
Aušra Kardzienė
Vyr. specialistė
(8 676) 93 881
Pareigybės aprašymas
Žilvinas Rinkšelis
Darbuotojas
(8 37) 305 536
Pareigybės aprašymas
Daiva Tankevičienė
Vyr. specialistė
Pareigybės aprašymas