Specialiųjų planų koncepcijos

2015-12-15

Informuojame kad, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, interneto svetainės adresas www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas lakd@lakd.lt) informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94 km iki 107 km rekonstruoti) projektu (toliau – projektas), rengiamu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas. 
Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 304 „Dėl žemės sklypų (dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94 km iki 107 km rekonstruoti) procedūros pradžios“ (nutarimas ir su tuo susijusi medžiaga paskelbti Teisės aktų registre (interneto svetainės adresas www.e-tar.lt), o specialusis planas paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (interneto svetainės adresas www.tpdr.lt). Specialiojo plano registracijos unikalus kodas T00070644). 
Informuojame, kad projektas viešai paskelbtas:
– Kauno miesto savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt – „Urbanistika ir architektūra“; 
– Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.krs.lt – „Urbanistika ir architektūra“; 
– UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
– Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.lakd.lt – „Veikla“ – „Teritorijų planavimo dokumentai“. 
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos galima šiais adresais:
– UAB ,,Kelprojektas“ (Kanto g. 25, Kaunas, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 228 109, adresas internete www.kelprojektas.lt), 244 kabinete, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbo vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt; 
– Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius), 206 kabinete, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.
1. Aiškinamasis raštas
2. Sprendinių brėžinys 1
3. Speendinių brėžinys 2

2014-04-02

Informuojame, kad yra parengta dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano koncepcija
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. 8 37 305502, faks. 8 37 313797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. 8 37 305579, faks. 8 37 313797, el. p.  marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 5 27 88 433, faks. 8 5 27 88 789, el. p.: urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
Plano pavadinimas: „Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-331).
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijos ir dešinėje Nevėžio pusėje esanti Babtų seniūnijos teritorija.
Planavimo tikslai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus ir siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių trasų (takų) sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu kuo konkurencingesnę.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2014 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 
Koncepcija, išvada, grafinė dalis,

2013-10-24

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAUNO RAJONO TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 2020 M. SPECIALŲJĮ PLANĄ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-425).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p.  marius.torrau@krs.lt.
PLANO RENGĖJAS: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, internetinis tinklalapis www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija. 
PLANAVIMO TIKSLAI: išanalizuoti ir įvertinti turizmo plėtros galimybes Kauno rajone (iki 2020 m.) ir numatyti tolimesnes turizmo vystymo gaires, prioritetus, kryptis ir priemones siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą, šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius; nustatyti turizmo vystymo kryptis ir priemones siekiant intensyvesnio vietinio ir atvykstamojo turizmo į Kauno rajoną ir į Lietuvą; numatyti ir įvertinti Kauno rajono turizmo plėtros arealus (centrus) ir jų vystymo etapiškumą; numatyti priemones užtikrinančias darnių Kauno rajono teritorijų plėtrą, tenkinant visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo paslaugas, veiksmus, saugant gamtos, kultūros paveldo ir rekreacijos išteklius; išnagrinėti ir įvertinti galimybes atstatyti kurortinių vietovių statusą Kulautuvos ir Kačerginės gyvenamosiose vietovėse; įvertinti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų ar kitų specialiųjų planų sprendinius turizmo srityje; išnagrinėti ir įvertinti visus turimus savivaldybės dokumentus turizmo srityje (studijos, schemos ir pan.); įvertinti investicinę aplinką, numatomas investicijų skatinimo priemones plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą Kauno rajone; numatyti investicijų poreikį ir finansavimo šaltinius viešosios turizmo infrastruktūros vystymui ir išnagrinėti valstybės ir savivaldybės biudžeto galimybes turizmo plėtrai Kauno rajone; atlikti turizmo, poilsio paslaugų ir pramogų potencialo vertinimą; atlikti gamtos ir kultūros paveldo išteklių vertinimą turizmo ir rekreacijos tikslams; parengti turizmo plėtros galimybių SWOT analizę.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo (taip pat ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros), sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2012 m. IV ketv., pabaiga – 2014 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. 
Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. 
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2013 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. gruodžio 12 d. imtinai specialusis planas bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose (Savanorių pr. 371, Kaunas). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių pr. 371, Kaunas.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-10-10

INFORMUOJAME APIE PRITARTĄ KAUNO RAJONO TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 
2020 M. SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-425). Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano koncepcijai yra pritarta.
Informuojame, kad 2013 m. spalio 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. SD-3090 buvo 
pritarta Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano koncepcijai. Susipažinti su pritarta specialiojo plano koncepcija galima Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje ir savivaldybės internetiniame puslapyje www.krs.lt. bei plano rengėją TAEM Urbanistai, UAB.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. marius.torrau@krs.lt.
PLANO RENGĖJAS: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, internetinis tinklalapis www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija. 
PLANAVIMO TIKSLAI: išanalizuoti ir įvertinti turizmo plėtros galimybes Kauno rajone (iki 2020 m.) ir numatyti tolimesnes turizmo vystymo gaires, prioritetus, kryptis bei priemones siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius; nustatyti turizmo vystymo kryptis ir priemones siekiant intensyvinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą tiek į Kauno rajoną, tiek į Lietuvą; numatyti ir įvertinti Kauno rajono turizmo plėtros arealus (centrus) bei jų vystymo etapiškumą; numatyti priemones užtikrinančias darnių Kauno rajono teritorijų plėtrą, tenkinant visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo paslaugas, veiksmus, saugant gamtos, kultūros paveldo ir rekreacijos išteklius; išnagrinėti ir įvertinti galimybes atstatyti kurortinių vietovių statusą Kulautuvos ir Kačerginės gyvenamosiose vietovėse; įvertinti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų ar kitų specialiųjų planų sprendinius turizmo srityje; išnagrinėti ir įvertinti visus turimus savivaldybės dokumentus turizmo srityje (studijos, schemos ir pan.); įvertinti investicinę aplinką, numatomas investicijų skatinimo priemones plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą Kauno rajone; numatyti investicijų poreikį ir finansavimo šaltinius viešosios turizmo infrastruktūros vystymui bei išnagrinėti valstybės ir savivaldybės biudžeto galimybes teirzimo plėtrai Kauno rajone; atlikti turizmo ir poilsio paslaugų bei pramogų potencialo vertinimą; atlikti gamtos ir kultūros paveldo išteklių vertinimą turizmo ir rekreacijos tikslams; parengti turizmo plėtros galimybių SWOT analizę.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo (tame tarpe strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros), sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2012 m. IV ketv., pabaiga – 2014 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. 
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Grafune dalis, Aiškinamasis raštas

 

2013-09-11

Informuojame, kad yra pradedamas rengti dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-331).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p.  marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt, internetinis tinklalapis www.taemgroup.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Raudondvario, Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Čekiškės seniūnijos ir dešinėje Nevėžio pusėje esanti Babtų seniūnijos teritorija. 
Planavimo tikslai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus ir siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių trasų (takų) sprendinius, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu kuo konkurencingesnę.
Planavimo darbų programa: 
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo (tame tarpe strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros), sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2014 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. 
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

2011-10-19

Informuojame, dėl Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS–399).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 305502, faks. (8 37) 313797, info@krs.lt, www.krs.lt. Informaciją teikia: Aplinkos skyriaus vedėjas Egidijus Katilius, tel. (8 37) 305548, katilius@krs.lt, ir Aplinkos skyriaus vyr. specialistas Leonas Dausynas, tel. (8 37) 305538, dausynas@krs.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Kristina Gaučė, tel. (8 5) 2788433, kristina@s-strategija.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės Akademijos mstl., Noreikiškių k., Babtų mstl., Domeikavos k., Ežerėlio m., Garliavos m., Jonučių k., Girionių k., Karmėlavos II k., Neveronių k., Raudondvario k., Vandžiogalos mstl. ir Vilkijos m. (daugiabučiai Tulpių g. 8, 10, 12, 14) teritorijos.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1) Įvertinus pasikeitusią teisinę bazę bei pokyčius kuro rinkoje, suformuoti ilgalaikes Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; 2) Suderinti Valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumai gaminti; 3) Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro ir energijos rūšis šilumai gaminti šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Planavimo rengimo etapai: teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teritorijų planavimo sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. vasaris, pabaiga – 2011 m. gruodis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Informuojame apie atliktas specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūras: buvo parengtas SPAV atrankos dokumentas ir, remiantis vertinimo subjektų išvadomis, 2011 m. spalio 18 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr. SD–2530 „Kauno rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvada“ priimta išvada, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas ir atliekamas nebus. Norint susipažinti su priimtos išvados motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių.

 

2011-09-22

Informuojame apie pritarimą Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepcijai ir priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepcijai yra pritarta.
Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu “Planų ir programų  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir jį papildančiais teisės aktais, atlikus specialiojo plano SPAV atrankos procedūrą, planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su koncepcija ir SPAV atrankos dokumentu galima  Kauno rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir pas planavimo organizatoriaus ar plano rengėjų informaciją teikiančius asmenis. Susipažinti su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502 , faks. (8 37) 313 797, el. p.administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt). 
Informaciją teikia – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 305 583, el.p. j.blazeviciene@krs.lt. 
Plano rengėjai: UAB „Rekreacinė statyba“, buveinė - Laisvės pr. 77-201, LT-06122 Vilnius, tel./faks.(85) 274 2777, el. paštas vilnius@rekstata.lt, internetinis tinklalapis http://www.rekstata.lt.; UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. (8 5) 262 4882, faks. (8 5) 212 4445, el. paštas pri@post.omnitel.net, internetinis tinklalapis http://www.pri.lt. 
Informaciją teikia UAB „Rekreacinė statyba“ projektų vadovas Juozas Griška tel./faks.(85) 274 2777, el. paštas j.griska@rekstata.lt.

Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusio plano koncepcijos tekstinė ir grafinė dalys, SPAV atrankos dokumentas.

 

2011-06-30

Informuojame apie rengiamą Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepciją.
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamą Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepciją.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti prielaidas išnaudoti gausius Kauno rajono turizmo išteklius, atsižvelgiant į turizmo traukos objektus bei siūlomų turizmo paslaugų trūkumą regione; parinkti geriausius dviračių takų sprendimus, kuriuos įgyvendinus pagerės seniūnijų ir aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybė, turizmo, kultūros ir užimtumo lygis; kuo mažiau keičiant aplinką, padaryti šią teritoriją turizmo požiūriu labiau konkurencingą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros.
Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2009-02-26 Nr. TS-49; 2009-05-28 Nr. TS–216; 2009-05-28 Nr. TS-219; 2010-10-28 Nr. TS-385; Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-21 įsakymas Nr. ĮS-792.
Planavimo terminai: 2010 m. IV – 2011m. IV ketvirčiai.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502 , faks. (8 37) 313 797, el. p.administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt). 
Informaciją teikia – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 305 583, el.p. j.blazeviciene@krs.lt. 
Plano rengėjai: UAB „Rekreacinė statyba“, buveinė-Laisvės pr. 77-201, LT-06122 Vilnius, tel./faks.(85) 274 2777, el. paštas vilnius@rekstata.lt, internetinis tinklalapis http://www.rekstata.lt.; UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. (8 5) 262 4882, faks. (8 5) 212 4445, el. paštas pri@post.omnitel.net, internetinis tinklalapis http://www.pri.lt. 
Informaciją teikia UAB „Rekreacinė statyba“ projektų vadovas Juozas Griška tel./faks.(85) 274 2777, el. paštas j.griska@rekstata.lt. 
Pasiūlymus dėl specialiojo plano raštu galima teikti planavimo organizatoriui per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Rekomenduojamą pasiūlymo formą (Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (LRV 2007-03-14 nutarimo Nr. 247 redakcija su vėlesniais pakeitimais) – 1 priedas) galima gauti pas planavimo organizatoriaus ar plano rengėjų informaciją teikiančius asmenis.
Informacija apie parengto specialiojo plano sprendinių viešo svarstymo procedūrų (susipažinimo, eksponavimo, viešo susirinkimo) datas ir vietą visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai. 
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo procese.

Dviračių trasų per akademijos, ringaudų ir kačerginės seniūnijas specialusio plano  koncepcijos tekstinę ir grafinę dalis

 

2011-06-08

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA BEI PLANO PROJEKTU (KONCEPCIJA)

Plano rengimo organizatorius: UAB „Visagino atominė elektrinė“, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 2782998, faks. (8 5) 2782115, el. paštas: vigilija.cidzikiene@vae.lt, www.vae.lt.
2011 m. UAB „Sweco Lietuva“ atliko specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė SPAV ataskaitą „Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai specialaus plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimas“.
Susipažinti su SPAV ataskaita bei plano projektu (koncepcija) ir pateikti pastabas bei pasiūlymus (nuo 7.30 iki 16.30 val.) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: 
Specialiojo plano bei SPAV ataskaitos rengėjo būstinėje: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507, el. paštas: sweco@sweco.lt.
Plano organizatoriaus būstinėje: UAB „Visagino atominė elektrinė“, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 2782998, faks. (8 5) 2782115, el. paštas: vigilija.cidzikiene@vae.lt.
Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita bei plano projektu įvyks: š.m. birželio 20 d. 16.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės salėje (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), š.m. birželio 22 d. 16.00 val. Klaipėdos m. savivaldybės salėje (Liepų g. 11, Klaipėda) bei š.m. birželio 27 d. 16.00 val. Visagino savivaldybės salėje Parko g.14, Visaginas.

 

2011-05-06

Informuoja, kad parengta specialiojo planavimo dokumento “Vėjo jėgainių išdėstymas Kauno rajono savivaldybės Babtų seniūnijos (tarp jų žemės sklypas kad. Nr. 5257/0003:7)” koncepcija, planas

Specialiojo plano rengimo pagrindas- Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 07 d. sprendimas Nr. TS-153. 
Planavimo organizatorius: UAB “Devynduoniai”, įmonės kodas-133536914, buveinės adresas Baltijos g. 16-42, Kaunas. 
Plano rengėjas: UAB “Idmava ir partneriai”, įmonės kodas- 300133758, reg. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Tel. 8-46-473262, faksas 8-46-473166, mob. 8-686-38222. Kontaktinis asmuo- Zita Jurkuvienė, el. paštas: projektai@idmava.lt.
Pasiūlymų pateikimas- per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį visuomenė gali raštu teikti pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl rengiamo dokumento planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo , kuris bus organizuojamas parengus specialųjį planą bei praėjus nustatytam susipažinimo su juo laikotarpiui, taip pat viešo susirinkimo metu. 
Apie specialiojo plano sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai. 
Galimybės susipažinti su koncepcijos stadijoje rengiamais specialiojo plano sprendiniais: su parengta specialiojo plano koncepcija galima susipažinti specialiojo plano rengėjo UAB “Idmava ir partneriai”, įmonės kodas- 300133758, reg. adresu Laugalių g. 9, Gargždai patalpose. Tel. 8-46-473262, faksas 8-46-473166, mob. 8-698-26379. Kontaktinis asmuo- Vaclovas Macijauskas, el. paštas: vaclovas@idmava.lt.
Pagrindinis specialiojo plano koncepcijos brėžinys bus eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, Babtų seniūnijos patalpose nuo 2011 m. gegužės 23 dienos.2010-12-01

Informacija apie parengtą Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) koncepciją.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiama Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schema (specialusis planas). Planavimo pagrindas 2010-02-26 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: Nr. TS-47 ir Nr. TS-49.Kauno rajono savivaldybės teritorijos infrastruktūros objektų bei teritorijų ir potencialių taršos šaltinių sklaidos schemos (specialiojo plano) tikslai ir uždaviniai:Užtikrinti Kauno rajono teritorijų plėtros reikalavimus, susijusius su visuomenės sveikata ir higiena;Inventorizuoti galimai taršius objektus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kuriems pagal 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586 reikia nustatyti sanitarines apsaugos zonas (50 ir daugiau metrų);
Remiantis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr. V-586, pagal galimai taršiuose objektuose vykdomas veiklas ir jų apimtis, nustatyti rekomenduojamų sanitarinių apsaugos zonų dydžius.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 3.5 punkto nuostatomis ir derinančių subjektų išvadomis, planavimo organizatoriaus priimta išvada: Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas ir atliekamas nebus.
Susipažinti su parengtais koncepcijos sprendiniais ir tiksliais motyvais dėl SPAV dokumento nerengimo galima atvykus pas plano rengėją.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Tel. (8 37) 305 502, faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, www.krs.lt). Įgaliotas atstovas – Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 305 583.
Plano rengėjai – SĮ „Kauno planas“ (Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas, tel.
(8 37) 220 146, faks. (8 37) 337 774, el.p. kaunoplanas@takas.lt, www.kaunoplanas.lt).
Projekto vadovas – Laurynas Byla.

 

2010-11-02 

Kauno r.sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl. ir Ramučių k. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistralinių tinklų išdėstymo specialiojo plano KONCEPCIJA 

JURIDINIAI DUOMENYS

Nagrinėjama teritorija išsidėsčiusi tarp Ramučių kaimo ir Karmėlavos miestelio, dalis teritorijos patenka į miškų ūkio paskirties žemę (Pilėnų miškas). Formuojamas inžinerinis komunikacinis koridorius yra į šiaurės vakarų pusę nuo magistralinės reikšmės kelio Nr. A-6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis, greta Karmėlavos kapinių ir Zversos upelio.
Nagrinėjamą teritoriją sudaro apie 3 ha žemės Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Iš jų apie 2 ha ploto yra miško paskirties žemėje - sklypo kad. Nr.5233/0006:675, nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teise valdomo Valstybės įmonės „Kauno miškų urėdija", dalis. Teritorija yra Karmėlavos kadastrinėje vietovėje.
Specialiojo plano organizatorius - Kauno rajono savivaldybės administracija, įm.k. 18875386, finansuotojas - UAB „Giraitės vandenys", įm.k. 159702357.
Specialusis planas rengiamas remiantis Kauno r. savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio mėn. 18 d. sprendimu Nr. TS-401, Kauno r. savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-241, Kauno r. savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-166, 2010-06-09 specialiojo teritorijų planavimo finansavimo sutartimi Reg.Nr.S-525 ir Urbanistikos skyriaus 2010-07-15 išduotomis planavimo sąlygomis rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr. SP-03.
SPECIALIOJO PLANO RENGIMO TIKSLAS: detalizuoti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklu plėtros teritorija tarp Ramučiu k. ir Karmėlavos mstl.; suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros inžinerinius infrastruktūros koridorius valstybinio miško ir kitos paskirties žemėse. 

KONCEPCIJA

Rengiamas specialusis planas atitinka ir įgyvendina aukštesniojo lygmens planavimo dokumentų sprendinius. Pagal Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą, patvirtintą Kauno r. sav. 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385, tiek Karmėlava, tiek Ramučių kaimas patenka į pirmą tinklų vystymo teritorijose etapą. Pirmame etape siūlomos didžiausios gyvenamosios teritorijos, kurios gali aptarnauti didžiausią vartotojų skaičių bei turi potencialą plėstis. Pagal Kauno r. sav. infrastruktūros specialiojo plano vandentvarkos plėtros sprendinius, Karmėlavos seniūnijoje, Karmėlavoje ir Karmėlavos II k. numatoma renovuoti bei išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus, prijungti Ramučius prie Karmėlavos nuotekų tinklo sistemos.
Pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 nutarimu Nr. TS-1, inžinerinio komunikacinio koridoriaus trasa eina per Pilėnų mišką. Vienas iš bendruoju planu keliamų tikslų yra plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą. Bendruoju planu numatyta inžinerinių tinklų plėtra: Ramučiai-Karmėlava - numatyta išplėsti Ramučių ir Karmėlavos vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatyti siurblines. Ramučiuose geriamojo vandens ištekliai riboti. Pagal šiuo metu ruošiamą atlikti Ramučių-Karmėlavos vandentvarkos tinklų išplėtimo projektą numatoma Ramučius sujungti su Karmėlavos vandentiekio tinklais.
Formuojamas inžinerinis komunikacinis koridorius nepatenka į saugomas ar Natūra 2000 teritorijas, jokių istorinių, archeologinių ar kultūrinių vertybių nėra. Koridoriaus trasą kerta bendrajame plane numatyti perspektyviniai keliai: magistralinės reikšmės kelias (planuojamas po 2017 metų) bei vietinės reikšmės kelias, kurių tikslios trasos bus nagrinėjamos ir detalizuojamos atskirais projektais.

Tikslai:

sukurti autonominę Karmėlavos-Ramučių gyv. aglomerato vandentvarkos sistemą;
sukurti infrastruktūrinį koridorių Karmėlavos-Ramučių gyvenviečių magistraliniams vandentiekio ir nuotakyno tinklams.
Pagal šį projektą numatyta Karmėlavos ir Ramučių gyvenviečių vandentvarkos sistemų plėtra bei modernizacija. Vienas iš šios sistemos elementų yra magistraliniai vandentiekio ir buities nuotakyno tinklai. Šių tinklų dėka Ramučių gyvenvietė būtų patikimai aprūpinama geros kokybės vandeniu iš Karmėlavos vandenvietės, o Ramučių gyvenvietės buitinės nuotekos nuvedamos į Karmėlavos nuotekų valyklą.
Magistralinių tinklų trasa pasirinkta kaip viena iš realiai įgyvendinamų alternatyvų. Si trasa numatoma valstybinėje žemėje, dalis - rekreacinio miško teritorijoje. Magistraliniai tinklai numatyti ir pačiose gyvenvietėse, jų esamomis gatvėmis - iki esamos vandens ruošyklos ir nuotekų valyklos. Magistraliniai tinklai bus sujungti su Ramučių gyvenvietės vandentiekio kvartaliniais tinklais ir pagrindine nuotekų siurbline.
Specialiuoju planu numatomas inžinerinis komunikacinis koridorius (apie 12 m pločio) skirtas magistralinėm linijom įrengti ir eksploatuoti. Taip siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę bei aplinkos būklę. Planuojami statyti vandentiekio ir buitinės nuotakynės tinklai neturės jokio poveikio gyventojų sveikatai, aplinkos orui, dirvožemiui, paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei. Išvystytas vandentiekio tinklas užtikrins taupų ir racionalų vandens išteklių naudojimą. Bus sudarytos palankesnės sąlygos darniam ir efektyviam teritorijos vystymui.

Kontaktai

Mindaugas Kruopis
Vedėjas
(8 37) 305 514
Pareigybės aprašymas
Jurgita Kalvinskaitė (atostogose)
Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė)
(8 37) 305 579, (8 670) 88 392
Pareigybės aprašymas
Irena Bertašiūtė
Vedėjo pavaduotoja (statyba)
(8 37) 305 526, (8 620) 95 175
Pareigybės aprašymas
Meilė Varnelienė
Vedėjo pavaduotoja (žemėtvarka)
(8 37) 305 511, (8 670) 88 540
Pareigybės aprašymas
Jurgita Rimavičienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583, (8 620) 83 469
Pareigybės aprašymas
Nijolė Kazlauskienė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 305 583 (8 604) 06 271
Pareigybės aprašymas
Gabija Kušleikaitė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83 (8 606) 62 541
Pareigybės aprašymas
Kristina Vinčegova
Vyr. specialistė (statyba)
(8 37) 30 55 83, (8 682) 43 929
Pareigybės aprašymas
Justina Lipskytė
Vyr. specialistė (statyba)
(8 607) 31 468
Pareigybės aprašymas
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 496
Pareigybės aprašymas
Jurgita Budrevičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 614) 05 148
Pareigybės aprašymas
Jolanta Visvalda Blaževičienė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)
(8 37) 305 510, (8 620) 83 492
Pareigybės aprašymas
Gintarė Jankauskaitė
Vyr. specialistė (teritorijų planavimas ir žemėtvarka)
(8 37) 30 55 84, (8 607) 33 279
Pareigybės aprašymas
Jurgita Mažeitavičienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 305 557, (8 670) 97 278
Pareigybės aprašymas
Vaidutė Makūnienė
Vyr. specialistas (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 686) 48 208
Pareigybės aprašymas
Renata Grasmanienė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 601) 92 734
Pareigybės aprašymas
Austėja Kulbickaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 604) 06 398
Pareigybės aprašymas
Kristina Lapinskaitė
Vyr. specialistė (žemėtvarka)
(8 37) 30 55 57 (8 672) 75 458
Pareigybės aprašymas
Rytė Valentaitė
Vyr. specialistė (adresų suteikimas)
(8 37) 305 540, (8 670) 97 271
Pareigybės aprašymas
Vadimas Platonovas
Vyr. specialistas (adresų suteikimas; teritorijų planavimo dokumentų registras)
(8 37) 30 55 84, (8 683) 38 998
Pareigybės aprašymas
Živilė Valaitienė
Vyr. specialistė (topografinių nuotraukų derinimas)
(8 37) 305 584, (8 601) 32 799
Pareigybės aprašymas
Rimvydas Šliužas
Vyr. specialistas (reklama, teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų archyvas)
(8 37) 305 540, (8 650) 27 810
Pareigybės aprašymas
Eglė Knygauskaitė-Liakienė
Vyr. specialistė (kultūros paveldas)
(8 37) 30 55 84 (8 645) 74 163
Pareigybės aprašymas