Urbanistikos skyrius

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB12

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pradedamas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Organizatorius (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius) prašymą organizuoti Projekto rengimą išnagrinėja ne vėliau kaip 10 darbo dienų (išskyrus Taisyklių 49 punkte nurodytą atvejį) nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą pradėti rengti projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti Projekto rengimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį iniciatorių.

Tais atvejais, kai Projektą pageidaujama rengti įsiterpusiame valstybinės žemės plote, organizatorius, prieš priimdamas sprendimą pradėti rengti Projektą, atlieka Taisyklių 56 punkte nurodytus veiksmus.

Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius, atsižvelgdamas į Projekto tikslus,

parengia Projekto rengimo reikalavimus.

Tais atvejais, kai projektas rengiamas kaimo gyvenamojoje vietovėje ir Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės dėl rengimo reikalavimų papildomai kreipiamasi į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Žemės įstatymas;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 (toliau – Taisyklės)

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas;

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Pasiūlymų schema;

4. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas prašymas;

2. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

3. Pasiūlymų schema (neprivaloma);

4. Pastatų išdėstymo schema iš inventorinės bylos (jei projekto tikslas – sklypo suformavimas prie nuosavybės teise turimų statinių).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno r. sav. administracijos Urbanistikos sk. vyr. žemėtvarkininkė Meilė Varnelienė, tel. (8 37) 30 55 11, el. p. meile.varneliene@krs.lt;
Jurgita Mažeitavičienė, Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 37) 30 55 79, el. p. jurgita.mazeitaviciene@krs.lt;

 

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, tel. (8 37) 305 514,  el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų  nuo prašymo gavimo dienos  priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą arba motyvuotai atsisakoma organizuoti Projekto rengimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  informuojamas prašymą pateikęs iniciatorius.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Nemokama

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva forma (pavyzdys)

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Nėra