Urbanistikos skyrius

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB007

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas leidimų statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius ir atnaujinti (modernizuoti) pastatus išdavimo procedūras

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR statybos įstatymas;

2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

4. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

5. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;

6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

LR statybos įstatymo 27 str. 5 p. ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11, 12 p. nurodyti dokumentai

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos, skiriama:

1) 20 darbo dienų – ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju;

2) 10 darbo dienų – kitais atvejais.

Statybą leidžiantys dokumentai išduodami per 3 darbo dienas, praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui.

Gavus nepritarimą (nepritarimų), statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir statytojas apie tai per 3 darbo dienas praėjus statinio projekto patikrinimo terminui per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ informuojamas nurodant neišdavimo priežastis ir pateikiant nepritarimo (nepritarimų) kopiją (kopijas).

Pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencija – statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas ir  tikrinimo procedūros atliekamos per 10 darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas:

1. Statyti naują, rekonstruoti ypatingąjį statinį – 165€;

2. Statyti naują, rekonstruoti neypatingąjį statinį – 93€;

3. Atnaujinti (modernizuoti) pastatą – 52€;

4. Statyti naują, rekonstruoti nesudėtingąjį  statinį – 52€.

5. Atlikti statinio kapitalinį ir paprastąjį remontą – 52€.

6. Nugriauti statinį – 52€.

7. Pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – 52€.

Pagrindas: LR Vyriausybės 2000-12-19 nutarimas Nr.1458, 2008-07-16 „Valstybės žinios“ Nr. 733

Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

Sąsk. Nr. LT 247300010112394300

„SWEDBANK“, AB,  kodas 73000, įmokos kodas 53052

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymai (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 1, 2, 8 priedai)

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymus, techninius projektus ir pridedamuosius privalomuosius dokumentus statybos leidimams gauti galima pateikti ir per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.