Urbanistikos skyrius

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

URB006

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos respublikos Teritorijų planavimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 patvirtintais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 patvirtintomis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vadovaudamiesi Įstatymu planavimo organizatoriai ar iniciatoriai, pateikę skaitmeninius duomenis TPDR, institucijai tiesiogiai pateikia Nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus:

1. prašymą įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą;

2. dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

3. teritorijų planavimo dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

4. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą Specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936, GIS forma.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Teritorijų planavimo dokumento skaitmeniniai duomenys TPDR.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Galite užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis,

tel. (8 656) 43 212, el. p. mindaugas.kruopis@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vadovaujantis Nuostatų 28 punktu, Registro tvarkymo įstaiga (Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyrius) gavusi prašymą ir Nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus, per 3 d. d. patikrina pateiktus dokumentus bei pateiktus skaitmeninius duomenis TPDR. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka Specifikacijų IV skyriaus reikalavimus, per 6 d. d. patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įregistruojamas TPDR.
Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 d. d. nuo prašymo gavimo apie tai raštu informuojamas duomenų teikėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo registro tvarkymo įstaigai pateikia Aplinkos ministerijos patvirtintos formos prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR. Kartu su prašymu TPDR turi būti pateikti elektroniniai duomenys nurodyti Nuostatų 27 punkte, o jei teritorijų planavimo dokumentą tvirtino ne savivaldybės institucija, pateikiami visi dokumentai nurodyti Nuostatų 27 punkte.

Nuo 2014 m. pradėti rengti patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai įsigalioja kitą dieną nuo šio teritorijų planavimo dokumento įregistravimo TPDR dienos.

Pastaba: teikiant duomenis TPDR užsiregistravus rengėjo teisėmis, duomenų prašymo pildymas TPDR suteikiamas kreipiantis į administracinės paslaugos teikėjus. Jei per savaitę duomenų teikimas nepradedamas, o per 20 d. nepateikiami visi reikalingi duomenys TPDR, pildymo forma TPDR anuliuojama.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.