Vaiko teisių apsaugos skyrius

Asmens pasirengimo įvaikinti vaiką pradinis įvertinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmens pasirengimo įvaikinti vaiką pradinis įvertinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, pageidaujantys įvaikinti vaiką, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikia prašymą tiesiogiai vaiko teisių apsaugos Skyriui. Asmenys yra supažindinami su įvaikinimo tvarka, reikalingais pristatyti dokumentais.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-10 nutarimas Nr. 1442 “Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 90-3856; 2009, Nr. 62-2486).
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 209-07-27 įsakymas Nr. A1-467 „Dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.2009, Nr. 91-3943).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas (forma pridedama);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 3. Santuokos liudijimo kopija;
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimai (046/a);
 5. Pažymos apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;
 6. Dokumentai apie šeimos gaunamas pajamas;
 7. Pažyma apie gyvenamąsias patalpas.
 8. Vaiko gimimo liudijimo kopija (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas);
 9. Vaiko medicinos pažyma (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas);
 10. Vaiko tėvo (motinos) mirties liudijimo kopija (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas);
 11. Vaiko tėvo (motinos) sutikimas, patvirtintas teismo nutartimi, arba teismo sprendimas apie tėvų valdžios apribojimą (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas);
 12. Ištuokos liudijimo kopija (jei tėvai išsituokę) arba teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo kopija;
 13. Sutuoktinio rašytinis sutikimas, jeigu vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus, apie norinčių įvaikinti piliečių ir kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą bei jų padarytus administracinius teisės pažeidimus;
 2. Pažyma iš gydymo įstaigos apie registraciją narkologijos ir psichiatrijos kabinetų įskaitose.
 3. Rekomendacija iš seniūnijos.
 4. Socialinių partnerių VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centro“ išvada dėl asmenų pasirengimo įvaikinti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 
Janina Dabašinskienė
Savanorių pr. 371, Kaunas, 217 kab.  
Tel. ( 8 37) 31 37 66, el. p. janina.dabasinskie@krs.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 
Janina Dabašinskienė
Savanorių pr. 371, Kaunas, 217 kab.  
Tel. ( 8 37) 31 37 66, el. p. janina.dabasinskie@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

-

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (pridedama).

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 1. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs 6 punkte paminėtus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijossu prašymu išduoti pažymas apie norinčių įvaikinti piliečių ir kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą bei į teritorinę policijos įstaigą dėl jų padarytų administracinių teisės pažeidimų, apie asmenų registraciją narkologijos ir psichiatrijos kabinetų įskaitose.
 2. Asmenys, norintys tapti įtėviais, turi lankyti globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE, kurią organizuoja VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“, informacija apie konkrečią mokymų pradžios datą suteikiama Skyriuje;
 3. Pasibaigus mokymams atestuoti socialiniai darbuotojai parengia išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ir pateikia ją Vaikoteisių  apsaugos skyriui.
 4. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęsteigiamą išvadą dėl piliečių pasirengimo įvaikinti  persiunčia ją  kartu su kitais dokumentais bei prašymu įrašyti į piliečių norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo  tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.