Viešosios tvarkos skyrius

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima raštiško pranešimo apie renginio organizavimą Kauno rajono savivaldybės viešose vietose pateikimą, jo nagrinėjimą, leidimo renginiui organizuoti išdavimą.

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie, norėdami gauti paslaugą turi teikti raštišką pranešimą apie renginio organizavimą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešimą galima pateikti paštu, per kurjerį, patiems asmeniškai pristatant, elektroninėmis priemonėmis per savivaldybės svetainę adresu www.krs.lt arba el. paštu administratorius@krs.lt. Pažymėjimas leisti organizuoti renginį, taip pat motyvuotas atsisakymas išduoti tokį pažymėjimą pateikiamas asmenims atvykus jiems į instituciją, išsiunčiant jiems paštu ar elektroniniu paštu (pagal jų prašymą).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2018-02-22 sprendimas Nr. TS-68 „Dėl Kauno rajono savivaldybės renginių viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017-10-26 sprendimas Nr. TS-387 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės renginių viešose vietose organizavimo tvarkos parašo patvirtinimo“,

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2017-10-26 sprendimas Nr. TS-388 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai, juridiniai asmenys (renginių organizatoriai) ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki renginio dienos turi pateikti raštišką pranešimą apie renginio organizavimą, kuris turi būti pasirašytas ne mažiau kaip dvejų asmenų ir suderintas su viešąją tvarką užtikrinančia įstaiga, esant poreikiui/reikalui - priešgaisrinės priežiūros įstaiga, medicinos pagalbos teikimo įstaiga ir pan.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmenys gali pateikti ir kitą informaciją, kuri reikalinga pateikti ar organizatoriui atrodo svarbi pateikti.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius,

Vyr. specialistė Dangira Tarvydienė

tel. 8 647 28 113, el. p. dangira.tarvydiene@krs.lt

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas,

darbo laikas: I – IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius, tel. (8 37) 30 55 02, el. p. direktorius@krs.lt  

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas nagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visų būtinų dokumentų pateikimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai.

Vietinė rinkliava mokama už komercinius renginius, vykstančius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose, išdavimą:

  1. kai renginys vyksta kaimo teritorijoje – 20,00 Eur už parą;
  2. kai renginys vykstam miestelio teritorijoje – 30,00 Eur už parą;
  3. kai renginys vyksta miesto teritorijoje – 50,00 Eur už parą.

Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta į Savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą

Nr. LT514010042503175062

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100.

Rinkliava netaikoma:
1. renginiams, kurie skirti nepilnamečiams vaikams;
2. sporto renginiams, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais;
3. kai renginio organizatoriai yra valstybės ar savivaldybės institucijos ar jos padaliniai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos ar viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Savivaldybė;
4. mokymo įstaigų auklėtiniams, filmuojantiems mokymo tikslais, pateikus prašymą dėl leidimo filmuoti iš atitinkamos mokymo įstaigos.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galutinė paslauga, kai renginiuose neprekiaujama alkoholiu.

Tarpinė paslauga, kai renginiuose norima prekiauti alkoholiu ir reikalingas tam leidimas.

Prašymas turi būti:

  1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  2. parašytas įskaitomai;
  3. asmens pasirašytas.