Viešosios tvarkos skyrius

Pranešimas dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pranešimas dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

Savivaldybės administracija apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis praneša daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai ar kitam už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingam asmeniui (toliau – namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo) patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pranešime turi būti nurodyta:

 • asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas),
 • daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas.

Pranešimas turi būti asmens pasirašytas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pranešime turi būti nurodyta:

 • asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas),
 • daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas.

Pranešimas turi būti asmens pasirašytas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius

Savanorių pr. 371 Kaunas,

tel. (8 614) 05 126

Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 8.00–17.00 val.,

antradieniais - 8.00-19.00 val.,

penktadieniais – 8.00–15.45 val.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausieji specialistai

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Sergėjus Lemziakovas,

tel. (8 683) 61 376, el. p. sergejus.lemziakovas@krs.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pareiškimo forma

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kai bent vienas daugiabučio namo gyventojas prieštarauja dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, savivaldybės administracijos direktorius įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti. Prieštaravimas baigia galioti šiais atvejais:

 • daugiabučio namo gyventojas atšaukia prieštaravimą;
 • daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
 • praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

Įsigaliojus Administracijos direktoriaus įsakymui, įrengiami patvirtintos formos informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Prašymas turi būti:

 1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
 2. parašytas įskaitomai;
 3. asmens pasirašytas.