Mero pavaduotojas

Deklaracijos

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys 


Savivaldybė: Kauno rajono (Nr. 16)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
Numeris sąraše: 32

Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas

 

Anketa

5. Gimimo data 1975-10-21
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k.
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta KAUNAS
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis magistro laipsnis KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS 1999
Aukštasis bakalauro laipsnis KŪNO KULTŪROS INSTITUTAS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS 1997

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį – Magistras, vardą – Mokytojas metodininkas
13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJA, KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS
17. Visuomeninė veikla SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
18. Pomėgiai SPORTAS, AKTYVUS LAISVALAIKIS, KELIONĖS
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) EGLĖ VISOCKIENĖ
20. Vaikų vardai (pavardės) KAROLINA, KOTRYNA, MILDA

 

Turto ir pajamų deklaracijos
METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 246000,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0 Lt
III. Piniginės lėšos: 40000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
61074,69 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
8861,00 Lt

 

 

Interesų deklaracija
Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: EGLĖ
Pavardė: VISOCKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 1999-08-11   159998447 INDIVIDUALI PAULIAUS VISOCKO ĮMONĖ  
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1997-09-01   191090460 KAUNO RAJONO AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJA

Kontaktai

Paulius Visockas
Mero pavaduotojas
(8 37) 305 577