Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridiniai asmenys), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. 

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas.

Nefasuoti naftos produktai – neišpilstyti naftos produktai. Taisyklėse prie nefasuotų priskiriami naftos produktai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 10 litrų tarą (orlaivių, automobilių ir (ar) motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 50 litrų tarą).

NEFASUOTI NAFTOS PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGLAMENTUOJAMA DIDMENINĖS IR (ar) MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMAIS

Eil. Nr.

Nefasuotų naftos produktų pavadinimas

Kombinuotosios nomenklatūros kodai**

1.

Variklių benzinas:

 

1.1.

  aviacinis benzinas

2710 12 31

1.2.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius
  mažesnis kaip 95

2710 12 41

1.3.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne
  mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98

2710 12 45

1.4.

  variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne
  mažesnis kaip 98

2710 12 49

2.

Reaktyviniai degalai

2710 12 70, 2710 19 21

3.

Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai

2710 19 43,2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19

4.

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms*

2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97,
2711 13 97, 2711 19 00

5.

Biodyzelinas

3826 00 10

** Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 metais, versiją (OL 2011 L 282, p. 1-912). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.

* LEIDIMŲ rūšys

• leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
• leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;
• leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;
• leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

Valstybės rinkliavos tarifai

už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 490 eurų ;
už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams – 490 eurų; 
už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams – 490 eurų;
už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais – 490 eurų;
už leidimo verstis didmenine (mažmenine) prekyba  nefasuotais naftos produktais papildymą, patikslinimą, dublikato išdavimą – 112 eurų.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Gavėjas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

„Swedbank", AB

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už naftos leidimo išdavimą (papildymą, patikslinimą)

Įmokos kodas

52552

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025


Leidimų verstis didmenine ir  mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-711)

Dėmesio!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2012-02-05 išduodami leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais. Iki tol išduotos licencijos verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galioja neterminuotai, prireikus licencijas tikslinti ar pildyti jos keičiamos į leidimus verstis prekyba nefasuotais naftos produktais.

 

Prašymo formos

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas. deklaracija

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas. deklaracija

Leidimų pakeitimas (patikslinimas ir (ar) leidime įrašytų duomenų papildymas). deklaracija

Leidimų dublikato išdavimas.

Leidimų galiojimo sustabdymas, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimų galiojimo panaikinimas.

 

Užsisakyk leidimus internetu